Strona Główna

Ksiega Zmarłych

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
W STRUDZE I W LUBOMINIE


1. Administratorem obydwu Cmentarzy jest Parafia Rzymsko - Katolicka Matki Bożej Bolesnej w Strudze.

2. Cmentarz Parafialny jest miejscem sakralnym i jako taki podlega prawnej ochronie. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są: do zachowania ciszy, spokoju i uszanowania szczególnej powagi tego miejsca; dbania o estetykę grobów swoich bliskich zmarłych, zapobiegania dewastacji i kradzieży.

   W miarą możliwości zachęcamy także do troski o groby zaniedbane i opuszczone.

3. Cmentarze otwarte są w godzinach:

   - od 7.00 do 21.00 w okresie od 1 kwietnia do 2 listopada;

   - od 7.00 do 19.00 w okresie od 3 listopada do 31 marca.

4. Usługi związane z chowaniem zmarłych mogą wykonywać ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej Zakłady, uprawnione do wykonywania tych czynności.

5. Od chwili pogrzebu, grób traktowany jest jako opłacony na okres 20 lat. Przedłużenie umowy dotyczącej używania grobu - wymaga dokonania kolejnej opłaty w  ostatnim roku obowiązywania umowy lub do końca następnego roku kalendarzowego.

Opłata taka, nie jest wymagana w przypadku grobu w którym spoczywa wielu Zmarłych, w którym od ostatniego pogrzebu nie upłynęło 20 lat. Przedłużenie umowy dotyczącej używania grobu powinno być sporządzone pisemnie przez Administratora i przechowane do okazania Administratorowi.

6. Po wygaśnięciu umowy - miejsce grzebalne (nie opłacone na następne lata) przechodzi do dyspozycji Administratora Cmentarza. Administrator Cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia umowy (opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne).

7. Opłacenie miejsca grzebalnego zapewnia jego istnienie, lecz nie stanowi samoistnej podstawy do dysponowania nim przez osobę opłacającą.

8. Na naszych Cmentarzach – po wyrażeniu zgody przez Administratora oraz uiszczeniu stosownej opłaty, można zarezerwować sobie miejsce. Taka umowa obowiązuje przez okres 10 lat. Miejsce zarezerwowane bezwzględnie musi być wyraźnie oznaczone przez osobę opłacającą. Umowa o rezerwacji miejsca, powinna być sporządzona pisemnie przez Administratora i przechowana do okazania Administratorowi.

9. Ponieważ na naszych Cmentarzach znajdują się Groby i Epitafia Zmarłych przed II Wojną Światową, dożywotnią opiekę nad tymi grobami  przyjęła na siebie Parafia Matki Bożej Bolesnej w Strudze. Tych mogił nie obejmują postanowienia „Regulaminu Cmentarza Parafialnego w Strudze i w Lubominie” zawarte w punktach od 5 do 7.

10. Ustawianie nagrobków lub ich rozbiórka, wszelkie prace remontowo - budowlane na Cmentarzu, można wykonywać tylko po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Administratora oraz uiszczeniu stosownej opłaty. Wyrażona zgoda na takie prace, powinna być sporządzona pisemnie przez Administratora i przechowana do okazania Administratorowi.

11. Aby uzyskać zgodę na postawienie na Cmentarzu Parafialnym nagrobka, należy wnieść opłatę w wysokości 10% jego wartości.

12. Wykonywanie prac remontowo-budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

13. Administrator Cmentarza, nie odpowiada za uszkodzone nagrobki, czy zrabowane mienie, groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

14. Poruszanie się wszelkimi pojazdami mechanicznymi po cmentarzu może odbywać się tylko po uprzednim uzyskaniu zgody u Administratora Cmentarza.

15. Zabrania się zaśmiecania terenu cmentarza i wokół niego, niszczenia zieleni, wycinki drzew i krzewów, kolportowania pism i druków. Zwiędłe kwiaty, wieńce, stare znicze i inne śmieci należy składać w wyznaczonych do tego miejscach - kontenerach.

Administrator

Parafia Rzymsko – Katolicka
Matki Bożej Bolesnej w Strudze
ul. Główna 59
58-311 Struga
tel. 74 880 40 56

Do początku Strony


   Mamy zwyczaj, że na każdej niedzielnej Mszy św., modlimy się za zmarłych, których rocznice śmierci, przypadają na rozpoczynający się tydzień.

  Od sierpnia 2014 roku – w ostatnią niedzielę miesiąca, Msza św. o godz. 12.00 w Strudze – jest odprawiana w intencji Zmarłych, których rocznice śmierci, przypadają na dany miesiąc.

Ksiega Zmarłych

x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2019
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze 
Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!