Strona zawiera teksty:

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO
KODEKS PRAWA KANONICZNEGO (KANONY TRAKTUJĄCE O CHRZCIE)
INSTRUKCJA EPISKOPATU POLSKI O CHRZCIE

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO


OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA


Celebrans pyta najpierw rodziców:
Celebrans: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
Rodzice: N
Celebrans: O co prosicie Kościół Boży dla N.?
Rodzice: O chrzest.
Celebrans: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?
Rodzice: Tak albo: Jesteśmy tego świadomi.
Celebrans: A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi (czy jesteś gotowy, gotowa) pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?
Chrzestni odpowiadają: Jesteśmy gotowi (jestem gotowy, gotowa).
Celebrans: N., wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
(I w milczeniu kreśli znak krzyża na czole dziecka. Potem czynią to rodzice i chrzestni.)

CHRZEST - WYZNANIE WIARY


(W tym miejscu nastąpi wyznanie wiary)

CHRZEST - LITURGIA SAKRAMENTU


Celebrans: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszyscy: Amen.
Celebrans pyta rodziców i chrzestnych: Czy chcecie, aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?
Rodzice i chrzestni: Chcemy.
Teraz celebrans chrzci dziecko, mówiąc:
N., JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA
zanurza dziecko lub polewa je wodą po raz pierwszy,
I SYNA,
zanurza lub polewa je wodą po raz drugi,
I DUCHA ŚWIĘTEGO.
zanurza lub polewa je wodą po raz trzeci.
Wypada, aby po chrzcie dziecka uczestnicy wypowiadali lub  śpiewali krótką aklamację:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

CHRZEST - NAMASZCZENIE KRZYŻMEM ŚWIĘTYM


Celebrans mówi: Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony(a) do ludu Bożego, wytrwał(a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne. Wszyscy: Amen.
Potem celebrans w milczeniu namaszcza dziecko krzyżmem św. na szczycie głowy.


CHRZEST - WŁOŻENIE BIAŁEJ SZATY


elebrans mówi: N., stałeś(aś) się nowym stworzeniem i przyoblokłeś(aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne.  Wszyscy: Amen.
Nakłada się dziecku białą szatę.

CHRZEST - WRĘCZENIE ZAPALONEJ ŚWIECY


Celebrans bierze świecę paschalną i mówi: Przyjmijcie światło Chrystusa.
Przedstawiciel rodziny (np. ojciec lub chrzestny) zapala świecę dziecka od świecy paschalnej.
Potem celebrans mówi: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.


x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2006
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze 
Powrót do początku stronyNiech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!