MSZA ŚWIĘTA


A) OBRZĘDY WSTĘPNE
Śpiew na wejście

Po skończonym śpiewie, kapłan i wierni stojąc żegnają się, a kapłan mówi:
K.: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
L.: Amen.

Pozdrowienie ludu
K.: Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar
jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
L.: I z duchem twoim.
K.: Pan z wami.
L.: I z duchem twoim.

(Może być krótkie wprowadzenie do Mszy św. dnia)

Akt pokuty:
K.: Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie odprawić Najświętszą Ofiarę.
Następuje krótkie milczenie. Potem wszyscy odmawiają jedną z formuł Aktu Pokutnego,

1) Wszyscy:
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu / i wam, bracia i siostry, /
że bardzo zgrzeszyłem / myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: /
moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. / Przeto błagam
Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, / wszystkich Aniołów i Świę-
tych / i was, bracia i siostry / o modlitwę za mnie do Pana Boga
naszego.

K.: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy
nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.
L.: Amen.

albo 2)
K.: Zmiłuj się nad nami, Panie.
L.: Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
K.: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
L.: I daj nam swoje zbawienie.
K.: Niech się zmiłuje...

albo: 3)
K.: Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu:
zmiłuj się nad nami.
L.: Zmiłuj się nad nami.
K.: Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników: zmiłuj się nad
nami.
L.: Zmiłuj się nad nami.
K.: Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby wstawiać się za
Twoim ludem: zmiłuj się nad nami.
L.: Zmiłuj się nad nami.
K.: Niech się zmiłuje...

(Następujące wezwanie: "Panie, zmiłuj się nad nami" opuszcza się, o
ile została użyta 3 formuła aktu pokuty.)

K.: Panie, zmiłuj się nad nami.
L.: Panie, zmiłuj się nad nami.
K.: Chryste, zmiłuj się nad nami.
L.: Chryste, zmiłuj się nad nami.
K.: Panie, zmiłuj się nad nami.
L.: Panie, zmiłuj się nad nami.

Powrót do początku strony
Pieśń chwały - Gloria:

Chwała na wysokości Bogu, / a na ziemi pokój ludziom dobrej
woli. / Chwalimy Cię. / Błogosławimy Cię. / Wielbimy Cię. /
Wysławiamy Cię. / Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja,
/ Panie Boże, / Królu nieba, / Boże Ojcze wszechmogący. / Panie,
Synu Jednorodzony, / Jezu Chryste, / Panie Boże, / Baranku Boży, /
Synu Ojca. / Który gładzisz grzechy świata, / zmiłuj się nad nami. /
Który gładzisz grzechy świata, / przyjm błaganie nasze. / Który
siedzisz po prawicy Ojca, / zmiłuj się nad nami. / Albowiem tylko
Tyś jest Święty, / tylko Tyś jest Panem, / tylko Tyś Najwyższy, Jezu
Chryste, / z Duchem Świętym / w chwale Boga Ojca. Amen.

Modlitwa dnia. (kolekta)
K.: Módlmy się:
(Wszyscy razem z kapłanem modlą się przez pewien czas w
milczeniu, a następnie kapłan śpiewa słowa modlitwy).
Po skończonej modlitwie.
L.: Amen.

B) LITURGIA SŁOWA

Czytanie I.
Aby zaznaczyć koniec czytania lektor dodaje:
K.: Oto słowo Boże.
L.: Bogu niech będą dzięki.

Śpiew międzylekcyjny

Czytanie II.
Na koniec czytania lektor dodaje:
K.: Oto słowo Boże.
L.: Bogu niech będą dzięki.

Alleluja lub inny śpiew.

(przed Ewngelią kapłan modli się cicho)
K.: Wszechmogący Boże, oczyść serce i wargi moje abym godnie
głosił Twoją świętą Ewangelię.

Ewangelia.

K.: Pan z wami.
L.: I z duchem twoim.
K.: Słowa Ewangelii według świętego N.
L.: Chwała Tobie, Panie.

Po skończonej Ewangelii dodaje się:

Oto słowo Pańskie
L.: Chwała Tobie, Chryste.

Następnie czytający całuje księgę mówiąc cicho:

Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy.

Homilia - kazanie.

Wyznanie wiary - Credo:

Powrót do początku strony
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, *
Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzial-
nych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrys-
tusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest
zrodzony przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga *
światłość ze światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdzi-
wego. * Zrodzony, a nie stworzony, * współistotny Ojcu,*
a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi, *
i dla naszego zbawienia * zstąpił z nieba. * I za sprawą
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy* i stał się
człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod
Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. *
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. *
I wstąpił do nieba; * siedzi po prawicy Ojca.* I powtórnie
przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych: * a Króle-
stwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha świętego
Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. *
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie
i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w je-
den, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję
jeden chrzest * na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję
wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym
świecie. Amen.

Modlitwa wiernych

C) LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
PRZYGOTOWANIE CHLEBA I WINA

(Wierni przynoszą do ołtarza dary)

Kapłan bierze patenę z chlebem, unosi ją nieco i cicho mówi:
K.: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Two-
jej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk
ludzkich, który Tobie ofiarujemy, aby stał się dla nas chlebem
życia.

Jeżeli nie wykonuje się śpiewu na ofiarowanie, kapłanowi wolno
odmówić te słowa
głośno; wtedy na końcu lud odpowiada:
L.: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Diakon lub kapłan wlewa wino i nieco wody do kielicba mówiąc
cicho:
Daj nam, Boże, przez to misterium wody i wina uczestniczyć
w bóstwie Chrystusa, który raczył stać się uczestnikiem naszego
człowieczeństwa.

Kapłan unosi kielich i cicho mówi:
K.: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Two-
jej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk
ludzkich, który Tobie ofiarujemy, aby stał się dla nas napojem
duchowym.
Jeżeli nie ma śpiewu kapłan może te słowa wymówić głośno, a lud na
końcu odpowiada:
L.: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Kapłan pochylony mówi cicho:
K.: Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z
sercem skruszonym, niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed
Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała.

Gdy kapłan myje ręce mówi cicho:
K.: Obmyj mnie, Panie z mojej winy, i oczyść mnie z grzechu mojego.

Zwrócony do ludu mówi:
K.: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszech-
mogący.

L.: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego
imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Modlitwa nad darami.
(Wszyscy razem z kapłanem modlą się przez pewien czas w
milczeniu, a następnie kapłan śpiewa słowa modlitwy).
Po skończonej modlitwie.
L.: Amen.

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

PREFACJA
K.: Pan z wami.
L.: I z duchem twoim.
K.: W górę serca.
L.: Wznosimy je do Pana.
K.: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
L.: Godne to i sprawiedliwe.

(Zacytowano tu jedną z prefacji na zwykłe niedziele)
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy
zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze
święty, wszechmogący wieczny Boże, * przez Chrystusa, Pana nasze-
go, * On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, *, narodził się
z Maryi Dziewicy, * przez swoją mękę na krzyżu * wybawił nas od
śmierci wiecznej, * a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie *
Przeto z Aniołami i Archaniołami, * z błogosławionymi Duchami *
oraz ze wszystkimi chórami niebios * śpiewamy hymn ku Twojej
chwale, * bez końca wołając:

K.: L.: Święty, * Święty, * Święty Pan, Bóg Zastępów. * Pełne są
niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. *
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

PIERWSZA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
Powrót do początku strony

(W tej Modlitwie Eucharystycznej można opuścić części ujęte w nawiasy)

Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Syna
Twojego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, abyś przyjął i pobłogosła-
wił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za
Twój święty Kościół powszechny: obdarz go pokojem i jednością,
otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Składamy je również za
Twojego sługę, Papieża N. i za Biskupa naszego N., oraz za wszyst-
kich, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej.
Pamiętaj, Boże, o sługach i służebnicach swoich N. i N., i o wszyst-
kich tu obecnych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich
składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia i oni ją składają za siebie oraz
wszystkich sobie bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich
i osiągnąć zbawienie; te swoje modły wznoszą ku Tobie, Bogu
wiecznemu, żywemu i prawdziwemu.
Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw
pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, a także Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej
Dziewicy, oraz świętych Apostołów i Męczenników Twoich: Piotra
i Pawła, Andrzeja, (Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa,
Bartłomieja, Mateusza, Szymond i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa,
Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła,
Kosmę i Damiana) i wszystkich Świętych Twoich. Przez ich zasługi
i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. (Przez
Chrystusa, Pana ndszego. Amen).
Prosimy Cię, Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich,
i całego ludu Twego. Napełnij życie nasze swoim pokojem, zachowaj
nas od potępienia wiecznego i dołącz do grona swoich wybranych.
(Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen).

Kapłan wyciąga ręce nad kielichem i Hostią.

Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławień-
stwa, uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas Ciałem
i Krwią umiłowanego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne
ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie Boga, Ojca swojego wszech-
mogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał
swoim uczniom mówiąc:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY,
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Kapłan podnosi Hostię, a wierni modlą się w ciszy.
Uczcijmy Chrystusa obecnego na ołtarzu, mówiąc po cichu:
Pan mój i Bóg mój.

Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje
święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosła-
wił i podał swoim uczniom mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY,
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA,
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

Kapłan podnosi kielich, a wierni modlą się w ciszy.
Ofiarujmy Chrystusa i siebie wraz z kapłanem i przez jego ręce.
Wspominamy Misterium Paschalne, jednocześnie jest to chwila naszego ofiarowania.

We wszystkich Modlitwach Eucharystycznych kapłan mówi po
podniesieniu kielicha:

K.: Oto wielka tajemnica wiary

L.: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmar-
twychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

albo 2) Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha *
głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia
w chwale

albo 3) Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie
swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

albo 4) Chrystus umarł * Chrystus zmartwychwstał, * Chrystus
powróci.

K.: Boże, Ojcze, my słudzy Twoi oraz lud Twój święty, wspominając
błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne wnie-
bowstąpienie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od
Ciebie darów: ofiarę czystą, świętą i doskonałą, Chleb święty
życia wiecznego i Kielich wiekuistego zbawienia.
Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak
przyjąłeś dary sługi swego, sprawiedliwego Abla, i ofiarę patriarchy
naszego Abrahama, oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój
kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej.

Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże, niech Twój święty
Anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze Boskiego
majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza Najświętsze
Ciało i Krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i ła-
skę. (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen)

Pamiętaj, Boże, o sługach i służebnicach swoich N. i N., którzy
przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju.
Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym
w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. (Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen).

Również nam, grzesznym sługom Twoim, ufającym w Twoje wiel-
kie miłosierdzie, daj udział w obcowaniu ze świętymi Apostołami
i Męczennikami Twoimi: Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Macie-
jem, Barnabą, (Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicy-
tą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją), i wszyst-
kimi Świętymi Twoimi; prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie
z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu.

Przez Chrystusa, Pana naszego, przez którego, Boże, wszystkie te
dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz
i nam ich udzielasz.

Kapłan kończy Modlitwę Eucharystyczną tymi słowy:

K.: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże,
Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć
i chwała, przez wszystkie wieki wieków.

DRUGA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Powrót do początku strony
Pan z wami.
I z duchem twoim
W górę serca
Wznosimy je do Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu
Godne to i sprawiedliwe

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie * przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

On jest Słowem Twoim, * przez które wszystko stworzyłeś. * Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, * który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego * i narodził się z Dziewicy. * On spełniając Twoją wolę, * nabył dla Ciebie lud święty, * gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, * aby śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania.

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:
Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * źrodło wszelkiej świętości.

WSPOMNIENIE TAJEMNICY DNIA

W NIEDZIELE:
Odmawia się w niedziele, w które nie wypada inne wspomnienie
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, * w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał * i zesłał na Apostołów Ducha Świętego. * Przez Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO I PRZEZ OKTAWĘ:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy (świętą noc) święty dzień, * (w której) w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony * równy Tobie w wiecznej chwale, * ukazał się nam jako prawdziwy człowiek. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

W CZASIE MSZY WIECZERZY PAŃSKIEJ:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, został za nas wydany. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

OD MSZY WIGILII PASCHALNEJ DO 2 NIEDZIELI WIELKANOCNEJ:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy (świętą noc) święty dzień, * Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym nasz Pan, Twój Syn Jednorodzony, * wyniósł do chwały po Twojej prawicy * zjednoczoną ze sobą ludzką naturę. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

W NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy * w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów * pod postacią ognistych języków. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony, Światłość ze Światłości, * został przedstawiony w świątyni. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

W UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony przyjął ciało z Maryi Dziewicy * i stał się człowiekiem. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

W ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

W ROCZNICĘ KONSEKRACJI WŁASNEGO KOŚCIOŁA:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień poświęcenia tej świątyni, * w którym przyjąłeś ją na własność * i napełniłeś swoją obecnością * i napełniłeś swoją obecnością. * Przez Jezusa Chrystusa, Arcykapłana dóbr przyszłych, * prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień * narodzenia świętego Jana Chrzciciela, * który przygotował drogę Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym została wzięta do nieba Niepokalana Dziewica, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

W UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym została poczęta bez grzechu pierworodnego * Najświętsza Maryja Panna, wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * poświęcony pamięci wszystkich Świętych, * którzy w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa * i po śmierci otrzymali udział w Jego chwale. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

Kapłan składa ręce i trzymając je nad wyciągnięte nad darami, mówi:
Uświęć te dary * mocą Twojego Ducha,
składa ręce i robi jeden znak krzyża nad chlebem i kielichem, mówiąc:
aby stały się dla nas Ciałem + i Krwią * naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Składa ręce

W formułach, które następują, słowa Chrystusa należy wymawiać starannie i wyraźnie, bo tego wymaga ich znaczenie
On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę,
Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:
wziął chleb i dzięki Tobie składając, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc :
lekko się pochyla.
Powrót do początku strony
BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składa ją na patenie i przyklęka
Następnie mówi
Podobnie po wieczerzy
Bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:
wziął kielich * i ponownie dzięki Tobie składając,* i podał swoim uczniom, mówiąc:
lekko się pochyla

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

Ukazuje ludowi kielich, stawia go na korporale i przyklęka

Następnie rozpoczyna jedną z aklamacji:
AKLAMACJA PIERWSZA
Oto wielka tajemnica wiary.
Lud odpowiada
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
AKLAMACJA DRUGA
Wielka jest tajemnica wiary.
Lud odpowiada
Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale
AKLAMACJA TRZECIA
Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
Lud odpowiada
Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.
AKLAMACJA CZWARTA
Tajemnica wiary.
Lud odpowiada
Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

Następnie z rozłożonymi rękami kapłan mówi:
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, * ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia * i dziękujemy, że nas wybrałeś, * abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.
Pokornie błagamy, * aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, * przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. * Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości * razem z naszym Papieżem N., * naszym Biskupem N., * oraz całym duchowieństwem.

W MSZY WIGILII PASCHALNEJ DO 2 NIEDZIELI WIELKANOCNEJ
Pamiętaj, Boże, o tych, * których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, * udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów.

W MSZY PRZY UDZIELANIU CHRZTU
Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonych, * którzy dzisiaj przez chrzest (i bierzmowanie) * zostali włączeni do Twojego ludu * aby z wiarą i odwagą * szli za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem.

W MSZY PRZY UDZIELANIU BIERZMOWANIA
Pamiętaj, Boże, o tych, * których odrodziłeś przez chrzest * i umocniłeś darem Ducha Świętego, * i zachowaj w nich swoją łaskę.

W MSZY ZA NOWOŻEŃCÓW
Pamiętaj, Boże, o nowożeńcach N. i N. * Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin, * (pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i) * w swojej dobroci obdarz ich długim życiem.

W Mszach ofiarowanych za zmarłych można dodać: Pamiętaj o Twoim słudze N., którego * (Twojej służebnicy N., którą) * (dzisiaj) z tego świata wezwałeś do siebie. * Spraw, aby ten, który (ta, która) przez chrzest * został(a) włączony (włączona) w śmierć Twojego Syna, * miał(a) również udział w Jego zmartwychwstaniu.Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, * którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, * i o wszystkich, którzy w twojej łasce odeszli z tego świata. * Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. * Prosimy Cię, zmiłyj się nad nami wszystkimi * i daj nam udział w życiu wiecznym * z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, * ze świętymi Apostołami, * (ze świętym N.)
Wymienia się imię świętego z dnia lub patrona
i wszystkimi świętymi, * którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, * abyśmy z nimi wychwalali Ciebie
Składa ręce
przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

kapłan bierze patenę z hostią i kielich i, podnosząc je, mówi:
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.
Lud odpowiada:
Amen.
Gdy lud odpowie: Amen , kapłan stawia patenę i kielich na ołtarzu.

UCZTA OFIARNA - KOMUNIA ŚWIĘTA
Powrót do początku strony

K.: Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym
ośmielamy się mówić:

(wszyscy śpiewają lub mówią wspólnie z kapłanem:)

Ojcze nasz, któryś jest w nie-
bie. Święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje, bądź
wola Twoja jako w niebie tak i na
ziemi. Chleba naszego powszed-
niego daj nam dzisiaj. I odpuść
nam nasze winy, jako i my odpu-
szczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale
nas zbaw ode złego.

(albo po łacinie)
Pater noster, qui es in caelis:
Sanctificetur nomen tuum: Adve-
niat regnum tuum; Fiat voluntas
tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da
nobis hodie: Et dimitte nobis de-
bita nostra, sicut et nos dimitti-
mus debitoribus nostris. Et ne nos
inducas in tentationem. Sed libe-
ra nos a malo.

K.: Wybaw nas, prosimy Cię, Panie, od zła wszelkiego i udziel nam
łaskawie pokoju za dni naszych. Niech nas wspomaga Twoje
miłosierdzie, abyśmy zawsze byli wolni od grzechu i bezpieczni
od wszelkiego nieszczęścia, oczekując obiecanej nagrody i przyj-
ścia Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.
L.: Bo Twoje jest królestwo, i potęga i chwała na wieki.
K.: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój
zostawiam wam, pokój mój wam daję, nie zważaj na grzechy
nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą
napełniaj go pokojem i umacniaj w jedności. Który żyjesz i królu-
jesz na wieki wieków.
L.: Amen.
K.: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
L.: I z duchem twoim.
Kapłan bierze Hostię, łamie ją nad pateną i cząstkę wpuszcza do
kielicha, mówiąc cicho:
K.: Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, które łączymy
i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne.

(w tym czasie śpiewa się lub mówi:)
L.: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad
nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad
nami.
Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata, obdarz nas
pokojem.

(Kapłan po cichu)
K.: Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który z woli
Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez śmierć swoją
dałeś życie światu, wybaw mnie przez to najświętsze Ciało i Krew
Twoją od wszelkiego zła; spraw także, abym zawsze zachowywał
Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.

albo:
Niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, nie
ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu Miło-
sierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę
i ciało.

Kapłan trzymając Hostię, zwrócony do ludu, głośno mówi:
K.: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka.

L.: Panie, nie jestem godzien, * abyś przyszedł do mnie, * ale
powiedz tylko słowo, * a będzie uzdrowiona dusza moja.

Kapłan przyjmuje Ciało i Krew Pańską i po cichu mówi:
K.: Ciało Chrystusa niechaj mnie strzeże na życie wieczne.
Krew Chrystusa niechaj mnie strzeże na życie wieczne.

Podając Hostię wiemym kapłan mówi:
K.: Ciało Chrystusa.
L.: Amen.

Modlitwa po Komunii (PostComunio)
K.: Módlmy się.
(Jeżeli poprzednio nie było milczenia, wszyscy razem z kapłanem
modlą się przez
jakiś czas w milczeniu)
L.: Amen.


D) OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA


Ogłoszenia parafialne.

Rozesłanie wiernych.

K.: Pan z wami.
L.: I z duchem twoim.
K.: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
L.: Amen.
K.: Idźcie, Ofiara spełniona.
L.: Bogu niech będą dzięki.

x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2006
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze 
Powrót do początku strony
Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!