Święci w Kościele

  1 listopada Kościół obchodzi radosną uroczystość Wsystkich Świętych. W tym dniu czcimy tych wszystkich, którzy swoje życie przeżyli w łączności z Chrystusem, idąc Jego drogą i naśladując Go. Chodzi nie tylko o tych, którzy są powszechnie znani i otaczani kultem (np. św. Faustyna, św. o. Pio, bł. Matka Teresa z Kalkuty, św. Teresa z Lisieux i wielu innych), ale także o tych, którzy pozostają anonimowi.
 
  W początkach chrześcijaństwa nie oddawano publicznej czci nikomu ze stworzeń - ani ludziom, ani nawet aniołom. Jednak już w Nowym Testamencie można dostrzec pewne ślady początku czci świętych. Pochwały, jakie daje sam Jezus św. Janowi Chrzcicielowi (Mt 11, 7-11), cześć, z jaką św. Paweł wyraża się o Abrahamie (Rz 4, 18-22) i Melchizedeku (Hbr 5, 7; 7, 1-4), genealogia Dawida jako prarodzica Jezusa Chrystusa (Mt 1, 1-17; Łk 3, 23-38), podziw dla bohaterskiej śmierci św. Szczepana (Dz 6-7) - wszystko to naprowadza na wiarę pierwotnego Kościoła, że osoby te są nie tylko zbawione i cieszą się chwałą w niebie, ale że mają także moc wspierania swoich braci na ziemi przez orędownictwo za nimi.
 
  Wizerunki Najświętszej Maryi Panny w katakumbach przedstawiające Ją w aureoli, w postawie siedzącej na tronie, są pierwszym wyraźnym śladem Jej kultu w chrześcijaństwie. Sobór powszechny w Efezie (431), zwołany w obronie tytułu Boskiego Macierzyństwa Maryi, przyczynił się do rozszerzenia i pogłębienia kultu Maryi. Od tego czasu Kościół zaczyna obchodzić święta ku Jej czci i stawiać świątynie ku Jej chwale. Poeci chrześcijańscy układają hymny i publiczne modlitwy, które wchodzą także do liturgii.
 
  Spośród świętych na pierwszym miejscu doznają czci męczennicy. Pilnie spisuje się okoliczności ich śmierci w tak zwanych Aktach męczeństwa, stawia się im nagrobki, sprawuje się na ich grobach obrzędy liturgiczne, wzywa się ich pośrednictwa. Od IV w. natrafiamy na wyraźne ślady kultu wyznawców. Do pierwszych, którzy zasłużyli sobie w Kościele na kult publiczny, należeli św. Hilary z Poitiers (+ 368), św. Ambroży (+ 397) i św. Marcin (+ ok. 397-401) na Zachodzie, a na Wschodzie: św. Paweł Pustelnik (+ 342), św. Antoni Pustelnik (+ 356), św. Efrem (+ 373) i św. Bazyli (+ 379).

  Kościół nie wszystkim świętym daje jednakową rangę. Wyraźnie w swojej liturgii wyróżnia Maryję - tak co do liczby Jej świąt, jak i ich klasy. Po Matce Bożej wyróżnia kult św. Józefa, następnie kult św. Jana Chrzciciela i Apostołów, aniołów, świętych doktorów, zakonodawców, męczenników. Wprowadzenie gradacji: uroczystość, święto, wspomnienie obowiązkowe i wspomnienie dowolne jest wyraźnym tego potwierdzeniem. Ostatnia reforma kalendarza i liczne beatyfikacje i kanonizacje pontyfikatu Jana Pawła II wprowadziły ważną nowość - dla podkreślenia uniwersalizmu swego przeznaczenia Kościół przypomina świętych wielu ras i kontynentów.

  Kanonizacja to uroczyste ogłoszenie kogoś świętym. Poprzedza ją zwykle beatyfikacja - ogłoszenie kogoś błogosławionym. Oba te wydarzenia poprzedza zawsze proces kanoniczny (zwany odpowiednio kanonizacyjnym lub beatyfikacyjnym). Może się on rozpocząć najwcześniej 5 lat po śmierci danej osoby (zdarzają się wyjątki, np. w przypadku Matki Teresy z Kalkuty czy Jana Pawła II). Proces odbywa się pod nadzorem postulatora - osoby czy wspólnoty (np. zakonu). Postulator powinien najpierw ustalić, czy dana osoba cieszy się opinią świętości, tzn. czy ludzie widzą w niej przyszłego świętego, czy zginęła śmiercią męczeńską lub praktykowała w swoim życiu w sposób ponadprzeciętny cnoty. Nowy święty ma być wzorem do naśladowania. Postulator bada też, czy Bóg udziela szczególnych łask za wstawiennictwem kandydata na ołtarze.
 
  Po spełnieniu tych warunków może rozpocząć się dochodzenie diecezjalne. Postulator kieruje prośbę o wszczęcie postępowania do ordynariusza diecezji, w której zmarł kandydat. Przedstawia przy tym jego życiorys i najważniejsze informacje o jego działalności. Sporządza także listę świadków, którzy będą zeznawać w procesie. Od momentu rozpoczęcia postępowania diecezjalnego kandydatowi przysługuje tytuł sługi Bożego. Teraz analizie są poddawane jego pisma i wszelkie dotyczące go dokumenty (np. prace naukowe, artykuły, wydane książki, listy). Przesłuchuje się też świadków. Po zakończeniu postępowania w diecezji (które może trwać nawet kilkadziesiąt lat), dokumenty trafiają do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

  Kongregacja wydaje zezwolenie na rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego, nadzoruje jego przebieg i zatwierdza postulatora. Określa warunki, jakie muszą zostać spełnione w czasie procesu. Z przesłanych do Kongregacji materiałów sporządzane jest tzw. Positio - obszerne opracowanie o życiu i cnotach lub męczeństwie sługi Bożego. Pisemną relację przekazuje się także Ojcu Świętemu. To on wydaje dekret o heroiczności cnót lub o męczeństwie. To otwiera już ostatni etap procesu. Do beatyfikacji wymagane jest teraz stwierdzenie przynajmniej jednego cudu dokonanego za przyczyną sługi Bożego. Najczęściej mamy do czynienia z uzdrowieniami lub nawróceniami. Po dokładnym zbadaniu okoliczności cudu wydaje się potwierdzający go dekret. Następuje uroczysta beatyfikacja. Odtąd daną osobę określa się mianem błogosławionej. Można jej oddawać publiczny kult, ale tylko na określonym terenie (w danej diecezji, kraju, wspólnocie zakonnej).

  Do kanonizacji, czyli uznania kogoś za świętego, konieczny jest kolejny cud, który ma miejsce już po beatyfikacji. Po ogłoszeniu osoby świętą można jej oddawać kult już w całym Kościele, poświęcać jej świątynie, włączać do liturgii.

  Różnica między błogosławionym a świętym jest jedna: w obszarze, na jakim dozwolony jest kult tej osoby. W przypadku błogosławionego - jego kult może odbywać się tylko na określonym terytorium; w przypadku świętych - taki kult jest nakazany w całym Kościele. Zarówno błogosławieni, jak i święci, cieszą się radością przebywania w gronie zbawionych w chwale nieba.

  Aktualne szczegółowe regulacje dotyczące procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych znajdują się w Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II Divinus perfectionis Magister z 1983 r. Benedykt XVI zmienił praktykę z czasów Jana Pawła II, by papież osobiście przewodniczył wszystkim beatyfikacjom i kanonizacjom. Obecnie papież sprawuje jedynie uroczyste Msze kanonizacyjne; beatyfikacji natomiast dokonuje jego delegat.

  Pierwszą kanonizacją przeprowadzoną przez papieża było ogłoszenie świętym biskupa Augsburga, Ulryka w 993 r. przez Jana XV na Synodzie Laterańskim.

  W każdą niedzielę w czasie Eucharystii wyznajemy wiarę w "świętych obcowanie". Co to oznacza? Jak zaznaczył Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen gentium:

  "Dopóki Pan nie przyjdzie w majestacie swoim, a wraz z Nim wszyscy aniołowie, dopóki po zniszczeniu śmierci wszystko nie zostanie Mu poddane, jedni spośród Jego uczniów pielgrzymują na ziemi, inni, dokonawszy żywota, poddają się oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają chwały, widząc «wyraźnie samego Boga troistego i jedynego, jako jest». Wszyscy jednak, w różnym stopniu i w rozmaity sposób, złączeni jesteśmy wzajemnie w tej samej miłości Boga i bliźniego i ten sam hymn chwały śpiewamy Bogu naszemu. Wszyscy bowiem, którzy należą do Chrystusa, mając Jego Ducha, zrastają się w jeden Kościół i zespalają się wzajemnie ze sobą w Chrystusie (nr 49)."

  Tajemnica świętych obcowania odzwierciedla nie tylko pochodzenie, ale i naturę Kościoła. Chrystus jest Głową Kościoła zarówno zadośćcierpiącego w czyśćcu, tryumfującego w niebie, jak i walczącego na ziemi. Jest to ten sam Kościół Jezusa Chrystusa, który funkcjonuje w trzech wymiarach. Istotą nieba jest wspólnota zbawionych w komunii "życia i miłości". Jest to jednocześnie stan pełni wszystkiego, pełni życia. Jako pojęcie eschatologiczne oznacza wieczne zbawienie po śmierci lub "bycie z Chrystusem" (Flp 1, 23), wspólnotę z Nim.
 
  Do Kościoła niebiańskiego należą wszyscy święci w niebie wraz z Matką Bożą, Maryją, i aniołami. Wstawiennictwo świętych utwierdza "Kościół świętości" przez zasługi, które zdobyli oni na ziemi. Sobór Watykański II przypomina, że istnieje ich "braterska troska" o nas. To jest patronat wszystkich zbawionych nad ich braćmi pielgrzymującymi do wieczności. Kult świętych to wyraz aktywnej więzi nieba z ziemią. Skuteczne staje się zatem wstawiennictwo świętych za nami.
 
  Obcowanie świętych to wzajemna wymiana darów duchowych między niebem, czyśćcem a ziemią. Wzajemnie udzielanie się dóbr duchowych realizuje się przez modlitwę, sakramenty (szczególnie Eucharystię) i odpusty.

Święci na każdy dzień

Alfabetycznie

Do początku Strony
chronologicznie
Do końca Strony

A


Św. Adam - wspomnienie przypada w dniu 24 grudnia
Św. Adelajda +999 - wspomnienie przypada w dniu 16 grudnia
Św. Adrian +710 - wspomnienie przypada w dniu 9 stycznia
Św. Agapit I pp. +536 - wspomnienie przypada w dniu 22 kwietnia
Św. Agata +251 - wspomnienie przypada w dniu 5 lutego
Św. Agnieszka +305 - wspomnienie przypada w dniu 21 stycznia
Św. Agnieszka z Montepulciano +1317 - wspomnienie przypada w dniu 20 kwietnia
Św. Agnieszka z Pragi +1282 - wspomnienie przypada w dniu 6 marca
Św. Albert +1214 - wspomnienie przypada w dniu 14 września
Św. Albert - Adam Chmielowski +1916 - wspomnienie przypada w dniu 17 czerwca
Św. Albert Wielki +1280 - wspomnienie przypada w dniu 15 listopada
Św. Albin - wspomnienie przypada w dniu 1 marca
Św. Aleksander +328 - wspomnienie przypada w dniu 26 lutego
Św. Aleksander Sauli +1592 - wspomnienie przypada w dniu 11 października
Św. Aleksandra - wspomnienie przypada w dniu 20 marca
Św. Aleksy + V w. - wspomnienie przypada w dniu 17 lipca
Św. Aleksy Falconieri +1310 - wspomnienie przypada w dniu 17 lutego
Św. Alfons Maria Liguori +1787 - wspomnienie przypada w dniu 1 sierpnia
Św. Alfons Rodriguez +1617 - wspomnienie przypada w dniu 31 października
Św. Alina z Forest +640 - wspomnienie przypada w dniu 17 czerwca
Św. Alojzy Gonzaga +1591 - wspomnienie przypada w dniu 21 czerwca
Bł. Alojzy Orione +1940 - wspomnienie przypada w dniu 12 marca
Bł. Amadeusz +1472 - wspomnienie przypada w dniu 30 marca
Św. Ambroży +397 - wspomnienie przypada w dniu 7 grudnia
Św. Anastazja +67 - wspomnienie przypada w dniu 15 kwietnia
Św. Anastazy + 401 - wspomnienie przypada w dniu 19 grudnia
Św. Andrzej +1374 - wspomnienie przypada w dniu 4 lutego
Św. Andrzej Ap. +70 - wspomnienie przypada w dniu 30 listopada
Św. Andrzej Bobola +1657 - wspomnienie przypada w dniu 16 maja
Św. Andrzej Kim Taegon +1839 - wspomnienie przypada w dniu 20 września
Śwśw. Andrzej Świerad i Benedykt +1030, 1033/1037? - wspomnienie przypada w dniu 13 lipca
Św. Aniela +1309 - wspomnienie przypada w dniu 4 stycznia
Św. Aniela Merici +1540 - wspomnienie przypada w dniu 27 stycznia
Bł. Aniela Salawa +1922 - wspomnienie przypada w dniu 9 września
Św. Anna + I w. - wspomnienie przypada w dniu 26 lipca
Św. Antoni +356 - wspomnienie przypada w dniu 17 stycznia
Bł. Antoni Chevrier +1879 - wspomnienie przypada w dniu 2 października
Św. Antoni Maria Claret +1870 - wspomnienie przypada w dniu 24 października
Św. Antoni Maria Zaccaria +1539 - wspomnienie przypada w dniu 5 lipca
Św. Antoni Peczerski +1073 - wspomnienie przypada w dniu 10 lipca
Św. Antoni z Padwy +1231 - wspomnienie przypada w dniu 13 czerwca
Św. Anzelm +1109 - wspomnienie przypada w dniu 21 kwietnia
Św. Apolonia +248/249 - wspomnienie przypada w dniu 9 lutego
Św. Arkadiusz +305 - wspomnienie przypada w dniu 12 stycznia
Św. Atanazy Wielki +373 - wspomnienie przypada w dniu 2 maja
Św. Atanazy z Athos +1003 - wspomnienie przypada w dniu 5 lipca
Św. August Schoeffler +1851 - wspomnienie przypada w dniu 1 maja
Św. Augustyn +430 - wspomnienie przypada w dniu 28 sierpnia
Św. Augustyn z Canterbury +604/605? - wspomnienie przypada w dniu 27 maja
Św. Aureliusz + V w. - wspomnienie przypada w dniu 26 kwietnia
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

B


Św. Bakchus + III/IV w. - wspomnienie przypada w dniu 7 października
Św. Barbara +306 - wspomnienie przypada w dniu 4 grudnia
Św. Barnaba Ap. +60 - wspomnienie przypada w dniu 11 czerwca
Św. Bartłomiej Ap. + I w. - wspomnienie przypada w dniu 24 sierpnia
Św. Batylda - wspomnienie przypada w dniu 30 stycznia
Św. Bazyli +379 - wspomnienie przypada w dniu 2 stycznia
Św. Beata + III w. - wspomnienie przypada w dniu 8 marca
Bł. Beatricze d'Este +1226 - wspomnienie przypada w dniu 10 maja
Św. Beda +735 - wspomnienie przypada w dniu 25 maja
Św. Benedykt (Baducinga) - wspomnienie przypada w dniu 12 stycznia
Św. Benedykt +547 - wspomnienie przypada w dniu 11 lipca
Śwśw. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak, Krystyn +1003 - wspomnienie przypada w dniu 13 listopada
Bł. Benedykt XI pp. +1304 - wspomnienie przypada w dniu 7 lipca
Św. Benedykt Józef Labre +1783 - wspomnienie przypada w dniu 16 kwietnia
Św. Benedykt z Anianu +821 - wspomnienie przypada w dniu 12 lutego
Św. Beniamin +424 - wspomnienie przypada w dniu 31 marca
Bł. Benigna +1241 - wspomnienie przypada w dniu 20 czerwca
Bł. Benwenuta Bojani +1292 - wspomnienie przypada w dniu 30 października
Św. Bernadeta Soubirous +1879 - wspomnienie przypada w dniu 16 kwietnia
Św. Bernard +1081 - wspomnienie przypada w dniu 15 czerwca
Św. Bernard z Clairvaux +1153 - wspomnienie przypada w dniu 20 sierpnia
Św. Bernardyn ze Sieny +1444 - wspomnienie przypada w dniu 20 maja
Św. Bernardyn Realino +1616 - wspomnienie przypada w dniu 2 lipca
Św. Błażej +316? - wspomnienie przypada w dniu 3 lutego
Bł. Bogumił +1183 - wspomnienie przypada w dniu 10 czerwca
Bł. Bolesława Lament +1946 - wspomnienie przypada w dniu 29 stycznia
Św. Bonawentura +1274 - wspomnienie przypada w dniu 15 lipca
Św. Bonifacy +305 - wspomnienie przypada w dniu 14 maja
Św. Bonifacy Winfryd +754 - wspomnienie przypada w dniu 5 czerwca
Bł. Bronisława +1259 - wspomnienie przypada w dniu 1 września
Św. Bruno(n) Bonifacy z Kwerfurtu +1009 - wspomnienie przypada w dniu 12 VII
Św. Brunon Kartuz +1101 - wspomnienie przypada w dniu 6 października
Św. Brygida +1373 - wspomnienie przypada w dniu 23 lipca
Św. Brygida z Kildar +523 - wspomnienie przypada w dniu 1 lutego
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

C


Św. Cecylia + II/III w. - wspomnienie przypada w dniu 22 listopada
Św. Cezary z Nazjanzu +369 - wspomnienie przypada w dniu 25 lutego
Św. Chryzant +283/284? - wspomnienie przypada w dniu 25 października
Św. Cyprian +258 - wspomnienie przypada w dniu 16 września
Św. Cyryl +869 - wspomnienie przypada w dniu 14 lutego
Św. Cyryl Aleksandryjski +444 - wspomnienie przypada w dniu 27 czerwca
Św. Cyryl Jerozolimski +386 - wspomnienie przypada w dniu 18 marca
Bł. Czesław +1242 - wspomnienie przypada w dniu 20 lipca

D


Św. Damazy I pp. +384 - wspomnienie przypada w dniu 11 grudnia
Św. Damian + III w. - wspomnienie przypada w dniu 26 września
Św. Daniel +309 - wspomnienie przypada w dniu 6 lutego
Św. Daria +283/284? - wspomnienie przypada w dniu 25 października
Św. Dionizy +180 - wspomnienie przypada w dniu 8 kwietnia
Św. Dominik +1221 - wspomnienie przypada w dniu 8 sierpnia
Św. Dominik Savio +1857 - wspomnienie przypada w dniu 9 marca
Św. Donacjan i Rogacjan + III w. - wspomnienie przypada w dniu 24 maja
Św. Donat +875/8777 - wspomnienie przypada w dniu 22 października
Św. Dorota +305 - wspomnienie przypada w dniu 6 lutego
Bł. Dorota z Mątowów +1394 - wspomnienie przypada w dniu 25 czerwca
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

E


Św. Edgar Spokojny +975 - wspomnienie przypada w dniu 8 lipca
Św. Edmund Campion +1581 - wspomnienie przypada w dniu 1 grudnia
Św. Edward +978 - wspomnienie przypada w dniu 18 marca
Św. Edward Wyznawca + 1066 - wspomnienie przypada w dniu 5 stycznia
Św. Edwin +633 - wspomnienie przypada w dniu 12 października
Św. Efrem +373 - wspomnienie przypada w dniu 9 czerwca
Św. Egwin +717 - wspomnienie przypada w dniu 30 grudnia
Św. Elżbieta Anna Saton - wspomnienie przypada w dniu 4 stycznia
Św. Elżbieta + I w. - wspomnienie przypada w dniu 5 listopada
Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej +1906 - wspomnienie przypada w dniu 9 listopada
Św. Elżbieta Portugalska +1336 - wspomnienie przypada w dniu 4 lipca
Św. Elżbieta Węgierska +1231 - wspomnienie przypada w dniu 17 listopada
Św. Elżbieta z Schönau +1164 - wspomnienie przypada w dniu 18 czerwca
Św. Ernest +1147(?) - wspomnienie przypada w dniu 27 marca
Św. Eryk IX Jedvardsson +1160 - wspomnienie przypada w dniu 18 maja
Św. Etelbert - wspomnienie przypada w dniu 24 lutego
Św. Eucheriusz - wspomnienie przypada w dniu 20 lutego
Św. Eugeniusz + poł. IV w. - wspomnienie przypada w dniu 20 grudnia
Św. Eulegiusz - wspomnienie przypada w dniu 11 marca
Św. Euzebiusz z Vercelli +371 - wspomnienie przypada w dniu 2 sierpnia
Św. Ewa - wspomnienie przypada w dniu 24 grudnia
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

F


Św. Fabian pp. +250 - wspomnienie przypada w dniu 20 stycznia
Św. Faustyna Kowalska +1938 - wspomnienie przypada w dniu 5 października
Św. Felicjan bp +251 - wspomnienie przypada w dniu 24 stycznia
Św. Felicjan +III w. - wspomnienie przypada w dniu 29 października
Św. Felicyta +203 - wspomnienie przypada w dniu 7 marca
Św. Feliks +260? - wspomnienie przypada w dniu 14 stycznia
Św. Feliks III pp. + 492 - wspomnienie przypada w dniu 1 marca
Św. Filip Ap. + I w. - wspomnienie przypada w dniu 6 maja
Św. Filip Neri +1595 - wspomnienie przypada w dniu 26 maja
Św. Flora +851 - wspomnienie przypada w dniu 24 listopada
Św. Florian +304 - wspomnienie przypada w dniu 4 maja
Św. Franciszek Caracciolo +1608 - wspomnienie przypada w dniu 4 czerwca
Św. Franciszek Ksawery +1552 - wspomnienie przypada w dniu 3 grudnia
Św. Franciszek Salezy +1622 - wspomnienie przypada w dniu 24 stycznia
Św. Franciszek z Asyżu +1226 - wspomnienie przypada w dniu 4 października
Św. Franciszek z Paoli +1507 - wspomnienie przypada w dniu 2 kwietnia
Św. Franciszka Ksawera Cabrini +1917 - wspomnienie przypada w dniu 22 grudnia
Św. Franciszka Rzymianka +1440 - wspomnienie przypada w dniu 9 marca
Św. Fulbert +1028 - wspomnienie przypada w dniu 10 kwietnia
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

G


Św. Gabriel Archanioł - wspomnienie przypada w dniu 29 września
Św. Gabriel Lalemant +1649 - wspomnienie przypada w dniu 16 marca
Św. Gabriel Possenti +1862 - wspomnienie przypada w dniu 27 lutego
Św. Gemma Galgani +1903 - wspomnienie przypada w dniu 11 kwietnia
Św. Genowefa +500/502? - wspomnienie przypada w dniu 3 stycznia
Św. Gerard +1046 - wspomnienie przypada w dniu 24 września
Św. German z Paryża +576 - wspomnienie przypada w dniu 28 maja
Św. Gertruda +653/659? - wspomnienie przypada w dniu 17 marca
Św. Gertruda Wielka +1302 - wspomnienie przypada w dniu 16 listopada
Św. Gerwazy +38 - wspomnienie przypada w dniu 19 czerwca
Św. Gildas - wspomnienie przypada w dniu 29 stycznia
Bł. Gizela +1060 - wspomnienie przypada w dniu 7 maja
Św. Godfryd +1115 - wspomnienie przypada w dniu 8 listopada
Św. Grzegorz I Wielki pp. +604 - wspomnienie przypada w dniu 3 września
Św. Grzegorz II pp. +731 - wspomnienie przypada w dniu 11 lutego
Św. Grzegorz III pp. +741 - wspomnienie przypada w dniu 10 grudnia
Św. Grzegorz VII pp. +1085 - wspomnienie przypada w dniu 25 maja
Św. Grzegorz z Nazjanzu +389/390? - wspomnienie przypada w dniu 2 stycznia
Św. Grzegorz z Nyssy +395 - wspomnienie przypada w dniu 10 stycznia
Św. Guntram - wspomnienie przypada w dniu 28 marca
Św. Gwidon +1012? - wspomnienie przypada w dniu 12 września
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

H


Św. Helena +328 - wspomnienie przypada w dniu 2 marca; 18 sierpnia
Św. Henryk +1160 - wspomnienie przypada w dniu 19 stycznia
Św. Heribert - wspomnienie przypada w dniu 16 marca
Św. Hiacynt +304? - wspomnienie przypada w dniu 11 września
Św. Hiacynta Marescotti +1640 - wspomnienie przypada w dniu 30 stycznia
Św. Hieronim +420 - wspomnienie przypada w dniu 30 września
Św. Hieronim Emiliani +1537 - wspomnienie przypada w dniu 8 lutego
Św. Hilary +367 - wspomnienie przypada w dniu 13 stycznia
Św. Hilary I pp. +468 - wspomnienie przypada w dniu 28 lutego
Św. Hipolit +235 - wspomnienie przypada w dniu 13 sierpnia
Bł. Honorat Koźmiński +1916 - wspomnienie przypada w dniu 13 października
Św. Honorata +500 - wspomnienie przypada w dniu 11 stycznia
Św. Hugon +1132 - wspomnienie przypada w dniu 1 kwietnia

I


Św. Ignacy Antiocheński +107 - wspomnienie przypada w dniu 17 października
Św. Ignacy z Loyoli +1556 - wspomnienie przypada w dniu 31 lipca
Św. Ildefons +667 - wspomnienie przypada w dniu 23 stycznia
Św. Innocenty I pp. +417 - wspomnienie przypada w dniu 27 lipca
Bł. Innocenty XI pp. +1689 - wspomnienie przypada w dniu 12 sierpnia
Św. Ireneusz +202 - wspomnienie przypada w dniu 28 czerwca
Św. Ita - wspomnienie przypada w dniu 15 stycznia
Św. Iwo(n) +1303 - wspomnienie przypada w dniu 19 maja
Św. Izaak +1003 - wspomnienie przypada w dniu 13 listopada
Św. Izabela +1270 - wspomnienie przypada w dniu 23 lutego
Św. Izydor bp +636 - wspomnienie przypada w dniu 4 kwietnia
Św. Izydor + ok. 1130 - wspomnienie przypada w dniu 15 maja
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

J


Św. Jacek Odrowąż +1257 - wspomnienie przypada w dniu 17 sierpnia
Św. Jadwiga Królowa +1399 - wspomnienie przypada w dniu 17 lipca
Św. Jadwiga Śląska +1243 - wspomnienie przypada w dniu 16 października
Św. Jakub Mniejszy Ap. +62 - wspomnienie przypada w dniu 6 maja
Bł. Jakub Strzemię +1409 - wspomnienie przypada w dniu 21 października
Św. Jakub Większy Ap. +44 - wspomnienie przypada w dniu 25 lipca
Bł. Jakub de Voragine +1289 - wspomnienie przypada w dniu 14 sierpnia
Św. Jan +362 - wspomnienie przypada w dniu 26 czerwca
Św. Jan I pp. +526 - wspomnienie przypada w dniu 18 maja
Św. Jan Ap.i Ew. + ok. 100 - wspomnienie przypada w dniu 27 grudnia
Św. Jan Bosco +1888 - wspomnienie przypada w dniu 31 stycznia
Św. Jan Boży - Jan Cidade +1550 - wspomnienie przypada w dniu 8 marca
Św. Jan Chrzciciel + ok. 32 - wspomnienie przypada w dniu 24 czerwca
Św. Jan Chrzciciel de la Salle +1719 - wspomnienie przypada w dniu 7 kwietnia
Św. Jan Chryzostom +407 - wspomnienie przypada w dniu 13 listopada
Św. Jan Damasceński +ok. 749 - wspomnienie przypada w dniu 4 grudnia
Św. Jan Eudes +1680 - wspomnienie przypada w dniu 19 sierpnia
Św. Jan Fisher +1535 - wspomnienie przypada w dniu 22 czerwca
Bł. Jan Fra Angelico +1445 - wspomnienie przypada w dniu 18 lutego
Św. Jan Józef od Krzyża - Karol Gaetano +1734 - wspomnienie przypada w dniu 5 marca
Św. Jan Kanty +1473 - wspomnienie przypada w dniu 20 października
Św. Jan Kapistran +1456 - wspomnienie przypada w dniu 23 października
Bł. Jan Karol Steeb +1856 - wspomnienie przypada w dniu 15 grudnia
Św. Jan Kemble +1679 - wspomnienie przypada w dniu 22 sierpnia
Św. Jan Klimak - wspomnienie przypada w dniu 30 marca
Św. Jan Maria Vianney +1859 - wspomnienie przypada w dniu 4 sierpnia
Św. Jan Nepomucen +1393 - wspomnienie przypada w dniu 21 maja
Św. Jan od Krzyża +1591 - wspomnienie przypada w dniu 14 grudnia
Św. Jan Sarkander +1620 - wspomnienie przypada w dniu 30 maja
Św. Jan Wall +1679 - wspomnienie przypada w dniu 22 sierpnia
Św. Jan z Dukli +1484 - wspomnienie przypada w dniu 3 października
Św. January +305 - wspomnienie przypada w dniu 19 września
Św. Jerzy +305? - wspomnienie przypada w dniu 24 kwietnia
Bł. Jerzy Matulewicz (+ 1927) - wspomnienie przypada w dniu 27 stycznia
Św. Joachim +I w. - wspomnienie przypada w dniu 26 lipca
Św. Joanna +1505 - wspomnienie przypada w dniu 4 lutego
Św. Joanna D'Arc +1431 - wspomnienie przypada w dniu 30 maja
Św. Joanna Franciszka de Chantal +1641 - wspomnienie przypada w dniu 12 grudnia
Św. Joanna Maria de Maille +1414 - wspomnienie przypada w dniu 28 marca
Bł. Jolanta +1298 - wspomnienie przypada w dniu 15 czerwca
Bł. Jordan z Saksonii +1237 - wspomnienie przypada w dniu 13 lutego
Św. Jozafat Kuncewicz +1623 - wspomnienie przypada w dniu 12 listopada
Św. Józef - Oblubieniec NMP + I w. - wspomnienie przypada w dniu 19 marca; 1 maja
Św. Józef Benedykt Cottolengo +1842 - wspomnienie przypada w dniu 30 kwietnia
Św. Józef Cafasso +1860 - wspomnienie przypada w dniu 23 czerwca
Św. Józef Kalasanty +1648 - wspomnienie przypada w dniu 25 sierpnia
Bł. Józef Sebastian Pelczar +1924 - wspomnienie przypada w dniu 19 stycznia
Św. Józef z Arymatei + I w. - wspomnienie przypada w dniu 31 sierpnia
Św. Juda Tadeusz Ap. + I w. - wspomnienie przypada w dniu 28 października
Św. Julian +305? - wspomnienie przypada w dniu 9 stycznia
Św. Juliana +305 - wspomnienie przypada w dniu 16 lutego
Bł. Julian(n)a pustelnica +1258 - wspomnienie przypada w dniu 5 kwietnia
Św. Juliusz I pp. +352 - wspomnienie przypada w dniu 12 kwietnia
Św. Justyn +165 - wspomnienie przypada w dniu 1 czerwca
Św. Justyna +1319 - wspomnienie przypada w dniu 12 marca
Bł. Juta z Chełmży +1260 - wspomnienie przypada w dniu 5 maja
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

K


Śwśw. Kacper, Melchior, Baltazar + I w. - wspomnienie przypada w dniu 6 stycznia
Św. Kajetan +1547 - wspomnienie przypada w dniu 7 sierpnia
Św. Kalikst I pp. +222/223? - wspomnienie przypada w dniu 14 października
Św. Kalinik +638 - wspomnienie przypada w dniu 6 listopada
Św. Kamil de Lellis +1614 - wspomnienie przypada w dniu 14 lipca
Bł. Kamila Verano +1524 - wspomnienie przypada w dniu 31 maja
Bł. Karol +1127 - wspomnienie przypada w dniu 2 marca
Św. Karol Boromeusz +1584 - wspomnienie przypada w dniu 4 listopada
Św. Karol Lwanga +1886 - wspomnienie przypada w dniu 3 czerwca
Bł. Karolina Kózkówna +1914 - wspomnienie przypada w dniu 18 listopada
Św. Kasper del Bufalo +1836 - wspomnienie przypada w dniu 28 grudnia
Św. Katarzyna Aleksandryjska +307/312? - wspomnienie przypada w dniu 25 listopada
Św. Katarzyna Genueńska +1510 - wspomnienie przypada w dniu 15 września
Św. Katarzyna Laboure +1876 - wspomnienie przypada w dniu 31 grudnia
Św. Katarzyna Mammolini +1463 - wspomnienie przypada w dniu 9 marca
Św. Katarzyna Ricci +1590 - wspomnienie przypada w dniu 2 lutego
Św. Katarzyna Szwedzka +1380 - wspomnienie przypada w dniu 24 marca
Św. Katarzyna ze Sieny +1380 - wspomnienie przypada w dniu 29 kwietnia
Św. Kazimierz +1484 - wspomnienie przypada w dniu 4 marca
Bł. Kinga +1292 - wspomnienie przypada w dniu 24 lipca
Św. Klara +1253 - wspomnienie przypada w dniu 11 sierpnia
Św. Klaudiusz +1682 - wspomnienie przypada w dniu 15 lutego
Św. Klemens I pp. +97 - wspomnienie przypada w dniu 23 listopada
Św. Klemens Maria Hofbauer-Dworzak +1820 - wspomnienie przypada w dniu 15 marca
Św. Klet pp. +88?/90 - wspomnienie przypada w dniu 26 kwietnia
Św. Klotylda +545 - wspomnienie przypada w dniu 3 czerwca
Św. Koleta - wspomnienie przypada w dniu 6 marca
Św. Konrad z Piacenzy +1351 - wspomnienie przypada w dniu 19 lutego
Św. Konstancja + IV w. - wspomnienie przypada w dniu 18 lutego
Św. Konstantyn +598 - wspomnienie przypada w dniu 11 marca
Św. Korneliusz +253 - wspomnienie przypada w dniu 16 września
Św. Kosma + III w. - wspomnienie przypada w dniu 26 września
Św. Krystyn +1003 - wspomnienie przypada w dniu 13 listopada
Św. Krystyna +559 - wspomnienie przypada w dniu 13 marca
Św. Krzysztof +250 - wspomnienie przypada w dniu 25 lipca
Św. Kunegunda +1033 - wspomnienie przypada w dniu 3 marca
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

L


Św. Lea - wspomnienie przypada w dniu 22 marca
Św. Leokadia +304 - wspomnienie przypada w dniu 9 grudnia
Św. Leon I Wielki pp. +461 - wspomnienie przypada w dniu 10 listopada
Św. Leon IX pp. 4-1054 - wspomnienie przypada w dniu 19 kwietnia
Św. Leonard z Porto Maurizio +1751 - wspomnienie przypada w dniu 26 listopada
Św. Leoncjusz z Rostowa +1071 - wspomnienie przypada w dniu 23 maja
Św. Lidia +I w. - wspomnienie przypada w dniu 3 sierpnia
Św. Linus +76 - wspomnienie przypada w dniu 23 września
Św. Lucjan + 250/251? - wspomnienie przypada w dniu 26 października
Św. Lucjan kpł. +312 - wspomnienie przypada w dniu 7 stycznia
Św. Ludger +809 - wspomnienie przypada w dniu 26 marca
Św. Ludwik IX +1270 - wspomnienie przypada w dniu 25 sierpnia
Św. Ludwik Bertrand +1581 - wspomnienie przypada w dniu 8 października
Św. Ludwik Maria Grignion de Monfort +1716 - wspomnienie przypada w dniu 28 kwietnia
Św. Ludwika de Marillac +1660 - wspomnienie przypada w dniu 15 marca
Św. Lutgarda +1246 - wspomnienie przypada w dniu 16 czerwca

Ł


Św. Łazarz + I w. - wspomnienie przypada w dniu 17 grudnia
Św. Łucja + ok. 304 - wspomnienie przypada w dniu 13 grudnia
Św. Łukasz Ew. + I w. - wspomnienie przypada w dniu 18 października
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

M


Św. Maciej Ap. + ok. 50 - wspomnienie przypada w dniu 14 maja
Św. Magnus z Fussen +ok. 772 - wspomnienie przypada w dniu 6 września
Św. Makary kp. + poł. IV w. - wspomnienie przypada w dniu 20 grudnia
Św. Makary bp - wspomnienie przypada w dniu 10 marca
Św. Makryna Młodsza +379 - wspomnienie przypada w dniu 19 lipca
Św. Maksym Wyznawca +662 - wspomnienie przypada w dniu 13 sierpnia
Św. Maksymilian +295 - wspomnienie przypada w dniu 12 marca
Św. Maksymilian Maria Kolbe +1941 - wspomnienie przypada w dniu 14 sierpnia
Św. Malachiasz +1148 - wspomnienie przypada w dniu 2 listopada
Św. Małgorzata +1270 - wspomnienie przypada w dniu 18 stycznia
Św. Małgorzata Clitherow +1586 - wspomnienie przypada w dniu 25 marca
Św. Małgorzata Maria Alacoque +1690 - wspomnienie przypada w dniu 14 października
Św. Małgorzata Ward +1588 - wspomnienie przypada w dniu 30 sierpnia
Św. Małgorzata z Kortony +1297 - wspomnienie przypada w dniu 22 lutego
Św. Mamert +477 - wspomnienie przypada w dniu 11 maja
Św. Marceli I pp. +309 - wspomnienie przypada w dniu 16 stycznia
Św. Marcelin +299/304? - wspomnienie przypada w dniu 2 czerwca
Św. Marcin I pp. +655 - wspomnienie przypada w dniu 13 kwietnia
Św. Marcin de Porres +1639 - wspomnienie przypada w dniu 3 listopada
Św. Marcin z Tours +397 - wspomnienie przypada w dniu 11 listopada
Św. Marcjan +250/251? - wspomnienie przypada w dniu 26 października
Św. Marek Ew. +I w. - wspomnienie przypada w dniu 25 kwietnia
Św. Marek+1510 - wspomnienie przypada w dniu 24 lutego
Bł. Maria Angela Truszkowska +1899 - wspomnienie przypada w dniu 10 października
Św. Maria Goretti +1902 - wspomnienie przypada w dniu 6 lipca
Bł. Maria Klementyna Nengapeta +1965 - wspomnienie przypada w dniu 29 listopada
Św. Maria Kleofasowa +I w. - wspomnienie przypada w dniu 9 kwietnia
Św. Maria Magdalena +I w. - wspomnienie przypada w dniu 22 lipca
Św. Maria Magdalena de Pazzi +1607 - wspomnienie przypada w dniu 25 maja
Św. Maria Magdalena Postel +1846 - wspomnienie przypada w dniu 16 lipca
Bł. Maria od Aniołów Wüllenweber +1907 - wspomnienie przypada w dniu 25 grudnia
Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Baourdy+1878 - wspomnienie przypada w dniu 26 sierpnia
Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza - Franciszka Siedliska +1902 - wspomnienie przypada w dniu 25 listopada
Bł. Maria od Wcielenia Guyard-Martin +1672 - wspomnienie przypada w dniu 30 kwietnia
Bł. Maria Teresa Ledóchowska +1922 - wspomnienie przypada w dniu 6 lipca
Św. Marian +1083/1086? - wspomnienie przypada w dniu 9 lutego
Św. Mariusz - wspomnienie przypada w dniu 19 stycznia
Św. Marta +I w. - wspomnienie przypada w dniu 29 lipca
Najśw. Maryja Panna + I w. - wspomnienie przypada w dniu 1 I; 2 II; 11 II; 25 III; 3 V; 24V; 31 V; 16 VII; 5 VIII; 15 VIII; 22 VIII; 26 VIII; 8 IX; 12 IX; 15 IX; 7 X; 21 XI; 8 XII
Św. Mateusz +1003 - wspomnienie przypada w dniu 13 listopada
Św. Mateusz Ap. i Ew. + I w. - wspomnienie przypada w dniu 21 września
Św. Matylda +968 - wspomnienie przypada w dniu 14 marca
Św. Maurycy + III w. - wspomnienie przypada w dniu 22 września
Św. Maurycy Csak +1336 - wspomnienie przypada w dniu 20 marca
Św. Medard +560 - wspomnienie przypada w dniu 8 czerwca
Św. Melchior Grodziecki +1619 - wspomnienie przypada w dniu 7 września
Św. Metody +885 - wspomnienie przypada w dniu 14 lutego
Św. Metody Wyznawca +847 - wspomnienie przypada w dniu 14 czerwca
Św. Michał Archanioł - wspomnienie przypada w dniu 29 września
Bł. Michał Kozal +1943 - wspomnienie przypada w dniu 14 czerwca
Św. Mikołaj + 343/352? - wspomnienie przypada w dniu 6 grudnia
Św. Mikołaj Tavelič +1391 - wspomnienie przypada w dniu 14 listopada
Św. Mikołaj z Flüe +1487 - wspomnienie przypada w dniu 21 marca
Św. Monika +387 - wspomnienie przypada w dniu 27 sierpnia
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

N


Św. Nikodem + I w. - wspomnienie przypada w dniu 31 sierpnia
Św. Norbert +1134 - wspomnienie przypada w dniu 6 czerwca

O


Św. Odo(n) z Cluny +942 - wspomnienie przypada w dniu 18 listopada
Św. Oktawian +1132 - wspomnienie przypada w dniu 6 sierpnia
Św. Olimpia +408 - wspomnienie przypada w dniu 25 lipca
Św. Onezym - wspomnienie przypada w dniu 16 lutego
Św. Onufry + 1V/V w. - wspomnienie przypada w dniu 12 czerwca
Św. Oskar +865 - wspomnienie przypada w dniu 3 lutego
Św. Oswald - wspomnienie przypada w dniu 29 lutego
Św. Oswald +642 - wspomnienie przypada w dniu 5 sierpnia
Św. Otton z Bambergi +1139 - wspomnienie przypada w dniu 1 lipca
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

P


Św. Pachomiusz Starszy +347 - wspomnienie przypada w dniu 9 maja
Św. Pankracy +354 - wspomnienie przypada w dniu 12 maja
Św. Paschalis Baylon +1592 - wspomnienie przypada w dniu 17 maja
Św. Patrycja + I - wspomnienie przypada w dniu 13 marca
Św. Patryk +461 - wspomnienie przypada w dniu 17 marca
Św. Paulin - wspomnienie przypada w dniu 11 stycznia
Św. Paweł +362 - wspomnienie przypada w dniu 26 czerwca
Św. Paweł Ap. +67 - wspomnienie przypada w dniu 25 stycznia, 29 czerwca
Św. Paweł Chong Hasang +1867 - wspomnienie przypada w dniu 20 września
Śwśw. Paweł Mi, Piotr Doung-Lac, Piotr Truat +1838 - wspomnienie przypada w dniu 18 grudnia
Św. Paweł Mika +1597 - wspomnienie przypada w dniu 6 lutego
Św. Paweł od Krzyża +1775 - wspomnienie przypada w dniu 19 października
Św. Paweł Pustelnik +341 - wspomnienie przypada w dniu 15 stycznia
Św. Perpetua +203 - wspomnienie przypada w dniu 7 marca
Św. Piotr + 299/304? - wspomnienie przypada w dniu 2 czerwca
Św. Piotr Ap. +67 - wspomnienie przypada w dniu 29 czerwca
Św. Piotr Chryzolog +450 - wspomnienie przypada w dniu 30 lipca
Św. Piotr Damiani +1072 - wspomnienie przypada w dniu 21 lutego
Św. Piotr Kanizy +1597 - wspomnienie przypada w dniu 21 grudnia
Św. Piotr Klawer +1654 - wspomnienie przypada w dniu 9 września
Św. Pius X pp. +1914 - wspomnienie przypada w dniu 21 sierpnia
Św. Polikarp +ok. 167 - wspomnienie przypada w dniu 23 lutego
Św. Poncjan +235 - wspomnienie przypada w dniu 13 sierpnia
Św. Porfiriusz - wspomnienie przypada w dniu 26 lutego
Św. Prot +304? - wspomnienie przypada w dniu 11 września
Św. Protazy +386 - wspomnienie przypada w dniu 19 czerwca
Św. Prudencjusz +861 - wspomnienie przypada w dniu 6 kwietnia
Św. Pulcheria +453 - wspomnienie przypada w dniu 10 września
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

R


Bł. Radzim Gaudenty +1006/1011? - wspomnienie przypada w dniu 14 października
Św. Rafał Archanioł - wspomnienie przypada w dniu 29 września
Bł. Rafał Melchior Chyliński +1741 - wspomnienie przypada w dniu 2 grudnia
Św. Rafał Kalinowski +1907 - wspomnienie przypada w dniu 20 listopada
Św. Robert +1159 - wspomnienie przypada w dniu 7 czerwca
Św. Robert op. +1111 - wspomnienie przypada w dniu 17 kwietnia
Św. Robert Bellarmin +1621 - wspomnienie przypada w dniu 17 września
Św. Roch +1327/1379? - wspomnienie przypada w dniu 16 sierpnia
Św. Roderyk - wspomnienie przypada w dniu 13 marca
Św. Roman Jurajski +463 - wspomnienie przypada w dniu 28 lutego
Św. Romaryk +653 - wspomnienie przypada w dniu 8 grudnia
Św. Romuald z Camaldoli +1027 - wspomnienie przypada w dniu 19 czerwca
Św. Rozalia +1165/1170? - wspomnienie przypada w dniu 4 września
Św. Róża z Limy +1617 - wspomnienie przypada w dniu 23 sierpnia
Św. Róża z Viterbo +1253 - wspomnienie przypada w dniu 6 marca
Św. Rupert - wspomnienie przypada w dniu 27 marca
Bł. Rycheza +1063 - wspomnienie przypada w dniu 21 maja
Św. Ryszard +722 - wspomnienie przypada w dniu 7 lutego
Św. Ryszard de Wyche +1253 - wspomnienie przypada w dniu 3 kwietnia
Św. Ryszard Pampuri +1930 - wspomnienie przypada w dniu 18 kwietnia
Św. Ryta +1457 - wspomnienie przypada w dniu 22 maja
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

S


Św. Saba Jerozolimski +532 - wspomnienie przypada w dniu 5 grudnia
Św. Sabina m. + II w.? - wspomnienie przypada w dniu 29 sierpnia
Św. Sabina + II/III w. - wspomnienie przypada w dniu 27 października
Bł. Sadok +1259/1260? - wspomnienie przypada w dniu 2 czerwca
Bł. Salomea +1268 - wspomnienie przypada w dniu 19 listopada
Św. Saturnin - wspomnienie przypada w dniu 12 lutego
Św. Sawa - wspomnienie przypada w dniu 14 stycznia
Św. Scholastyka +542 - wspomnienie przypada w dniu 10 lutego
Św. Sebastian +288? - wspomnienie przypada w dniu 20 stycznia
Bł. Serafina de Montefeltro +1478 - wspomnienie przypada w dniu 8 września
Św. Sergiusz + III/IV w. - wspomnienie przypada w dniu 7 października
Św. Serwacy +384 - wspomnienie przypada w dniu 13 maja
Św. Seweryn +482 - wspomnienie przypada w dniu 8 stycznia
Bł. Stanisław Kazmierczyk +1489 - wspomnienie przypada w dniu 5 maja
Św. Stanisław Kostka +1568 - wspomnienie przypada w dniu 18 września
Św. Stanisław ze Szczepanowa +1079 - wspomnienie przypada w dniu 8 maja
Św. Stefan I +1038 - wspomnienie przypada w dniu 16 sierpnia
Św. Stefan IX pp. +1058 - wspomnienie przypada w dniu 29 marca
Św. Stefan Młodszy +764 - wspomnienie przypada w dniu 28 listopada
Św. Sykstus II pp. +258 - wspomnienie przypada w dniu 7 sierpnia
Św. Sylwester I pp. +335 - wspomnienie przypada w dniu 31 grudnia
Św. Symplicjusz I pp. +483 - wspomnienie przypada w dniu 10 marca
Św. Szczepan +36? - wspomnienie przypada w dniu 26 grudnia
Św. Szymon Ap. + I w. - wspomnienie przypada w dniu 28 października
Św. Szymon Słupnik +459 - wspomnienie przypada w dniu 5 stycznia
Św. Szymon Stock +1265 - wspomnienie przypada w dniu 16 maja
Bł. Szymon z Lipnicy +1482 - wspomnienie przypada w dniu 18 lipca
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

T


Św. Tarsycjusz +257 - wspomnienie przypada w dniu 15 sierpnia
Św. Tarazjusz - wspomnienie przypada w dniu 25 lutego
Św. Teodor +306 - wspomnienie przypada w dniu 7 lutego
Św. Teofan - wspomnienie przypada w dniu 12 marca
Św. Teofil +792 - wspomnienie przypada w dniu 30 stycznia
Bł. Teresa Benedykta - Edyta Stein +1942 - wspomnienie przypada w dniu 9 sierpnia
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus +1897 - wspomnienie przypada w dniu 1 września
Św. Teresa od Jezusa +1582 - wspomnienie przypada w dniu 15 października
Św. Tomasz Ap. + ok. 67 - wspomnienie przypada w dniu 3 lipca
Św. Tomasz Becket +1170 - wspomnienie przypada w dniu 29 grudnia
Św. Tomasz More +1535 - wspomnienie przypada w dniu 22 czerwca
Św. Tomasz z Akwinu +1274 - wspomnienie przypada w dniu 28 stycznia
Św. Tyburiusz z Mogrovejo +1606 - wspomnienie przypada w dniu 23 marca
Św. Tymoteusz + I w. - wspomnienie przypada w dniu 26 stycznia
Św. Tytus + I w. - wspomnienie przypada w dniu 26 stycznia

U


Św. Urban I pp. +230 - wspomnienie przypada w dniu 19 maja
Bł. Urszula Ledóchowska +1939 - wspomnienie przypada w dniu 29 maja
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

W


Św. Wacław +929 - wspomnienie przypada w dniu 28 września
Św. Walenty +270 - wspomnienie przypada w dniu 14 lutego
Św. Walerian + II/III w - wspomnienie przypada w dniu 14 kwietnia
Św. Wawrzyniec (Laurencjusz) +258 - wspomnienie przypada w dniu 10 sierpnia
Św. Wawrzyniec z Brindisi +1619 - wspomnienie przypada w dniu 21 lipca
Św. Weronika + I w. - wspomnienie przypada w dniu 4 lutego
Św. Weronika Giuliani +1727 - wspomnienie przypada w dniu 9 lipca
Bł. Weronika Nagroni +1497 - wspomnienie przypada w dniu 13 stycznia
Św. Wiktor + ok. 610 - wspomnienie przypada w dniu 25 lutego
Św. Wiktor I pp.+198 - wspomnienie przypada w dniu 28 lipca
Św. Wiktoria + III/IV w. - wspomnienie przypada w dniu 23 grudnia
Św. Wiktoryn + ok. 98 - wspomnienie przypada w dniu 5 września
Św. Wilhelm z Bourges - wspomnienie przypada w dniu 10 stycznia
Św. Wilhelm +1075 - wspomnienie przypada w dniu 2 września
Św. Willibrord +739 - wspomnienie przypada w dniu 7 listopada
Św. Wincenty + 304 - wspomnienie przypada w dniu 22 stycznia
Św. Wincenty de Paul + 1660 - wspomnienie przypada w dniu 27 września
Św. Wincenty Ferreriusz +1419 - wspomnienie przypada w dniu 5 kwietnia
Bł. Wincenty Kadłubek +1223 - wspomnienie przypada w dniu 9 października
Św. Wincenty Pallotti + 1850 - wspomnienie przypada w dniu 22 stycznia
Św. Wirgiliusz Fergal + 784 - wspomnienie przypada w dniu 27 listopada
Św. Wit +304/305? - wspomnienie przypada w dniu 15 czerwca
Św. Władysław +1095 - wspomnienie przypada w dniu 30 czerwca
Bł. Władysław z Gielniowa +1504 - wspomnienie przypada w dniu 25 września
Św. Wojciech +997 - wspomnienie przypada w dniu 23 kwietnia
Św. Wolfram - wspomnienie przypada w dniu 20 marca
Św. Woluzjan - wspomnienie przypada w dniu 18 stycznia
Św. Wulstan - wspomnienie przypada w dniu 19 stycznia
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony

Z


Św. Zachariasz + I w. - wspomnienie przypada w dniu 5 listopada
Św. Zachariasz pp. +752 - wspomnienie przypada w dniu 22 marca
Bł. Zdzisława +1252 - wspomnienie przypada w dniu 3 stycznia
Św. Zenobiusz +310 - wspomnienie przypada w dniu 20 lutego
Św. Zenon z Werony +371 - wspomnienie przypada w dniu 12 kwietnia
Św. Zofia + II w. - wspomnienie przypada w dniu 15 maja
Św. Zygmunt +524 - wspomnienie przypada w dniu 2 maja
Św. Zyta +1272 - wspomnienie przypada w dniu 27 kwietnia


Święci na każdy dzień

Chronologicznie


Do początku Strony
chronologicznie
Do końca Strony
1 stycznia - Święta Boża Rodzicielka Maryja
2 stycznia - św. Bazyli Wielki, biskup i doktor Kościoła
2 stycznia - św. Grzegorz z Nazjanzu, biskup i doktor Kościoła
3 stycznia - św. Genowefa, dziewica
3 stycznia - Najświętsze Imię Jezus
3 stycznia - bł. Cyriak Eliasz Chavara, prezbiter
3 stycznia - bł. Alan de Solminihac, biskup
4 stycznia - bł. Aniela z Foligno, zakonnica
5 stycznia - bł. Maria Marcelina Darowska, zakonnica
5 stycznia - bł. Dydak Józef z Kadyksu, prezbiter
5 stycznia - św. Edward Wyznawca, król
5 stycznia - św. Szymon Słupnik
6 stycznia - Objawienie Pańskie - Trzej Królowie
7 stycznia - św. Rajmund z Penyafort, prezbiter
7 stycznia - św. Lucjan, prezbiter i męczennik
8 stycznia - św. Piotr Tomasz, biskup
8 stycznia - św. Wawrzyniec Iustiniani, biskup
8 stycznia - św. Seweryn z Noricum
9 stycznia - św. Adrian, opat
9 stycznia - św. Julian, męczennik
9 stycznia - św. Andrzej Corsini, biskup
9 stycznia - bł. Alicja le Clerc, dziewica
10 stycznia - św. Grzegorz z Nyssy, biskup i doktor Kościoła
10 stycznia - św. Wilhelm z Bourges, biskup
10 stycznia - katedra w Drohiczynie
11 stycznia - św. Honorata, dziewica
12 stycznia - św. Elred z Rievaulx, opat
12 stycznia - św. Bernard z Corleone, zakonnik
12 stycznia - św. Marcin z León, prezbiter
12 stycznia - św. Arkadiusz, męczennik
13 stycznia - św. Hilary, biskup i doktor Kościoła
13 stycznia - bł. Weronika Nagroni, mniszka
14 stycznia - bł. Odoryk z Pordenone, prezbiter
14 stycznia - św. Feliks z Noli, prezbiter
15 stycznia - św. Paweł z Teb, pustelnik
15 stycznia - święci Maur i Placyd, uczniowie św. Benedykta
15 stycznia - św. Arnold Janssen, prezbiter
16 stycznia - św. Marceli I, papież i męczennik
17 stycznia - św. Antoni, opat
18 stycznia - św. Małgorzata Węgierska, dziewica
18 stycznia - bł. Regina Protmann, dziewica
19 stycznia - św. Józef Sebastian Pelczar, biskup
19 stycznia - św. Henryk, biskup i męczennik
19 stycznia - św. Mariusz, męczennik
20 stycznia - św. Fabian, papież i męczennik
20 stycznia - św. Sebastian, męczennik
21 stycznia - św. Agnieszka, dziewica i męczennica
22 stycznia - św. Wincenty, diakon i męczennik
22 stycznia - św. Wincenty Pallotti, prezbiter
23 stycznia - błogosławieni Wincenty Lewoniuk i Towarzysze, męczennicy z Pratulina
24 stycznia - św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła
25 stycznia - Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
26 stycznia - święci biskupi Tymoteusz i Tytus
27 stycznia - bł. Jerzy Matulewicz, biskup
28 stycznia - św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła
29 stycznia - św. Aniela Merici, dziewica
29 stycznia - bł. Bolesława Lament, dziewica
30 stycznia - św. Hiacynta, dziewica
30 stycznia - św. Teofil, męczennik
31 stycznia - św. Jan Bosko, prezbiter
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony
1 lutego - św. Brygida z Kildare, dziewica
1 lutego - św. Rajmund z Fitero, opat
1 lutego - bazylika prymasowska w Gnieźnie
2 lutego - Ofiarowanie Pańskie
3 lutego - św. Błażej, biskup i męczennik
3 lutego - św. Oskar, biskup
4 lutego - św. Joanna de Valois
4 lutego - św. Weronika
4 lutego - św. Katarzyna Ricci, dziewica
4 lutego - św. Jan de Brito, prezbiter i męczennik
4 lutego - św. Gilbert, prezbiter
4 lutego - św. Józef z Leonissy, prezbiter
5 lutego - św. Agata, dziewica i męczennica
6 lutego - święci męczennicy Paweł Mika i Towarzysze
6 lutego - św. Dorota, dziewica i męczennica
7 lutego - św. Ryszard, król
7 lutego - św. Teodor, żołnierz, męczennik
7 lutego - św. Koleta z Corbie, dziewica
7 lutego - św. Gwaryn, biskup
8 lutego - św. Hieronim Emiliani
8 lutego - św. Józefina Bakhita, dziewica
8 lutego - św. Idzi Maria od św. Józefa, zakonnik
9 lutego - św. Apolonia, dziewica i męczennica
10 lutego - św. Scholastyka, dziewica
11 lutego - Najświętsza Maryja Panna z Lourdes
11 lutego - św. Grzegorz II, papież
11 lutego - św. Benedykt z Anianu, opat
12 lutego - bł. Reginald z Orleanu, prezbiter
12 lutego - bł. Humbelina, mniszka
13 lutego - bł. Jordan z Saksonii, zakonnik, prezbiter
14 lutego - święci Cyryl, mnich, i Metody, biskup, patroni Europy
14 lutego - św. Walenty, biskup i męczennik
15 lutego - św. Klaudiusz de la Colombiere, prezbiter
16 lutego - św. Daniel, męczennik
16 lutego - św. Juliana, dziewica i męczennica
16 lutego - bł. Piotr z Castelnau, mnich i męczennik
17 lutego - Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny
18 lutego - bł. Jan z Fiesoli (Fra Angelico), prezbiter
18 lutego - św. Teotoniusz, zakonnik
19 lutego - św. Konrad z Piacenzy, pustelnik
20 lutego - św. Zenobiusz, prezbiter i męczennik
21 lutego - św. Piotr Damian, biskup i doktor Kościoła
22 lutego - katedry świętego Piotra, Apostoła
23 lutego - św. Polikarp, biskup i męczennik
23 lutego - św. Izabela Francuska, dziewica
23 lutego - bł. Stefan Wincenty Frelichowski, prezbiter i męczennik
24 lutego - św. Marek Marconi, zakonnik
25 lutego - św. Cezary z Nazjanzu, pustelnik
26 lutego - św. Aleksander, biskup
27 lutego - św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej, zakonnik
28 lutego - św. Hilary I, papież
29 lutego - św. Roman Jurajski, opat
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony
1 marca - św. Feliks III, papież
2 marca - św. Agnieszka z Pragi, ksieni
2 marca - bł. Karol, męczennik
3 marca - św. Kunegunda, zakonnica
4 marca - św. Kazimierz Królewicz
5 marca - św. Jan Józef od Krzyża, zakonnik
6 marca - św. Olegariusz, biskup
6 marca - św. Róża z Viterbo, dziewica i zakonnica
7 marca - święte męczennice Perpetua i Felicyta
8 marca - św. Jan Boży, zakonnik
8 marca - św. Stefan z Obazine, opat
8 marca - bazylika katedralna w Pelplinie
9 marca - św. Franciszka Rzymianka
9 marca - św. Dominik Savio, zakonnik
10 marca - św. Symplicjusz I, papież
11 marca - św. Konstantyn, prezbiter
12 marca - św. Maksymilian, męczennik
12 marca - św. Alojzy Orione, prezbiter
12 marca - katedra polowa Wojska Polskiego w Warszawie
13 marca - św. Krystyna, męczennica
13 marca - św. Patrycja z Nikomedii, męczennica
14 marca - św. Matylda
15 marca - św. Klemens Maria Hofbauer, prezbiter
15 marca - św. Ludwika de Marillac, zakonnica
16 marca - św. Gabriel Lalemant, zakonnik i męczennik
17 marca - św. Patryk, biskup
17 marca - św. Gertruda, ksieni
18 marca - św. Cyryl Jerozolimski, biskup i doktor Kościoła
18 marca - św. Edward, męczennik
19 marca - św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny
20 marca - św. Aleksandra, męczennica
20 marca - św. Maurycy Csak, męczennik
21 marca - św. Mikołaj z Flue, pustelnik
22 marca - św. Zachariasz, papież
23 marca - św. Turybiusz z Mongrovejo, biskup
24 marca - św. Katarzyna Szwedzka, zakonnica
25 marca - Zwiastowanie Pańskie
26 marca - św. Dobry Łotr (Dyzma)
26 marca - bł. Tomasz z Costacciaro
26 marca - św. Ludger, biskup
27 marca - św. Ernest, opat i męczennik
28 marca - bł. Joanna Maria de Maille, wdowa
29 marca - św. Wilhelm Temperiusz, biskup
29 marca - św. Stefan IX, papież
30 marca - bł. Amadeusz IX Sabaudzki, książę
31 marca - św. Beniamin, diakon i męczennik
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony
1 kwietnia - bł. Noniusz Alwarez Pereira, zakonnik
1 kwietnia - św. Hugon, biskup
2 kwietnia - św. Franciszek z Pauli, pustelnik
3 kwietnia - św. Ryszard de Wyche, biskup
4 kwietnia - św. Izydor z Sewilli, biskup i doktor Kościoła
5 kwietnia - św. Wincenty Ferreriusz, prezbiter
5 kwietnia - św. Maria Krescencja Höss, dziewica
5 kwietnia - św. Katarzyna Thomas, dziewica
5 kwietnia - bł. Julianna z Mont Cornillon, pustelnica
6 kwietnia - św. Wilhelm z Paryża, opat
6 kwietnia - św. Prudencjusz, biskup
7 kwietnia - św. Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiter
8 kwietnia - św. Dionizy, biskup i męczennik
9 kwietnia - św. Gaucheriusz, prezbiter
9 kwietnia - św. Maria, żona Kleofasa
10 kwietnia - św. Fulbert, biskup
11 kwietnia - św. Gemma Galgani, dziewica
12 kwietnia - św. Zenon z Werony, biskup
12 kwietnia - św. Juliusz I, papież
13 kwietnia - św. Marcin I, papież i męczennik
14 kwietnia - św. Walerian, męczennik
15 kwietnia - święte Anastazja i Bazylissa, męczennice
16 kwietnia - św. Maria Bernadetta Soubirous, dziewica i zakonnica
16 kwietnia - św. Benedykt Józef Labre, wyznawca
17 kwietnia - bł. Baptysta Spagnoli, prezbiter
17 kwietnia - św. Robert, opat
18 kwietnia - bł. Maria od Wcielenia, zakonnica
18 kwietnia - św. Ryszard Pampuri, zakonnik
19 kwietnia - św. Leon IX, papież
20 kwietnia - św. Agnieszka z Montepulciano, dziewica i zakonnica
21 kwietnia - św. Anzelm, biskup i doktor Kościoła
21 kwietnia - św. Konrad z Parzham, zakonnik
23 kwietnia - bł. Idzi z Asyżu, mnich
22 kwietnia - św. Agapit I, papież
23 kwietnia - św. Wojciech, biskup i męczennik, główny patron Polski
24 kwietnia - św. Jerzy, męczennik
24 kwietnia - św. Fidelis z Sigmaringen, prezbiter i męczennik
25 kwietnia - św. Marek, Ewangelista
26 kwietnia - św. Klet, papież
27 kwietnia - św. Zyta, dziewica
28 kwietnia - św. Piotr Chanel, prezbiter i męczennik
28 kwietnia - św. Ludwik Maria Grignon de Montfort, prezbiter
29 kwietnia - św. Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła, patronka Europy
30 kwietnia - św. Pius V, papież
30 kwietnia - św. Józef Benedykt Cottolengo, prezbiter
30 kwietnia - bł. Maria od Wcielenia Guyard-Martin, zakonnica
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony
1 maja - św. Józef, Rzemieślnik
1 maja - św. August Schoeffler, męczennik
2 maja - św. Atanazy Wielki, biskup i doktor Kościoła
2 maja - św. Zygmunt, król i męczennik
3 maja - Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski, główna Patronka Polski
4 maja - św. Florian, żołnierz, męczennik
5 maja - bł. Stanisław Kazimierczyk, prezbiter
5 maja - katedra w Przemyślu
6 maja - święci Filip i Jakub Młodszy, Apostołowie
7 maja - bł. Gizela, ksieni
8 maja - św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup i męczennik, główny Patron Polski
9 maja - św. Pachomiusz Starszy, pustelnik
9 maja - św. Katarzyna Mammolini, dziewica
10 maja - bł. Beatricze d'Este, mniszka
11 maja - św. Mamert, biskup
12 maja - święci męczennicy Nereusz i Achilles
12 maja - św. Pankracy, męczennik
13 maja - Najświętsza Maryja Panna Fatimska
13 maja - św. Serwacy, biskup
14 maja - św. Maciej Apostoł
15 maja - św. Zofia, wdowa, męczennica
15 maja - św. Izydor Oracz
16 maja - św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik, patron Polski
16 maja - św. Szymon Stock, zakonnik
16 maja - katedra w Gliwicach
17 maja - św. Paschalis Baylon, zakonnik
17 maja - katedra w Elblągu
18 maja - św. Jan I, papież i męczennik
18 maja - św. Eryk IX Jedvardsson, król
19 maja - św. Urban I, papież
19 maja - św. Iwo Helory, prezbiter
20 maja - św. Bernardyn ze Sieny, prezbiter
21 maja - św. Jan Nepomucen, prezbiter i męczennik
21 maja - święci Krzysztof Magallanes, prezbiter, i Towarzysze, męczennicy
22 maja - św. Rita z Cascia, zakonnica
23 maja - św. Leoncjusz z Rostowa, biskup
24 maja - Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych
24 maja - święci Donacjan i Rogacjan, męczennicy
25 maja - św. Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Kościoła
25 maja - św. Grzegorz VII, papież
25 maja - św. Maria Magdalena de Pazzi, dziewica
26 maja - św. Filip Nereusz, prezbiter
27 maja - św. Augustyn z Canterbury, biskup
28 maja - św. German z Paryża, biskup
29 maja - św. Urszula Ledóchowska, zakonnica
30 maja - św. Zdzisława Czeska
30 maja - św. Jan Sarkander, prezbiter i męczennik
30 maja - św. Joanna d'Arc, dziewica
30 maja - bazylika archikatedralna w Szczecinie
30 maja - bazylika archikatedralna w Białymstoku
31 maja - Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
31 maja - bł. Kamila Baptysta Verano, dziewica i zakonnica
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony
1 czerwca - św. Justyn, męczennik
2 czerwca - święci męczennicy Marcelin i Piotr
2 czerwca - błogosławieni męczennicy Sadok i Towarzysze
2 czerwca - katedra w Rzeszowie
3 czerwca - święci Karol Lwanga i Towarzysze, męczennicy
3 czerwca - św. Klotylda
4 czerwca - św. Franciszek Caracciolo, prezbiter
5 czerwca - św. Bonifacy, biskup i męczennik
6 czerwca - św. Norbert, biskup
6 czerwca - bł. Maria Karłowska, zakonnica
7 czerwca - św. Robert, opat
8 czerwca - św. Jadwiga Królowa
9 czerwca - św. Efrem, diakon i doktor Kościoła
9 czerwca - kościół metropolitalny w Lublinie
9 czerwca - bazylika metropolitalna w Warszawie
10 czerwca - bł. Bogumił, biskup
11 czerwca - św. Barnaba, Apostoł
11 czerwca - kościół katedralny w Radomiu
12 czerwca - błogosławionych 108 męczenników z czasów II wojny światowej
12 czerwca - św. Onufry Wielki, pustelnik
13 czerwca - św. Antoni Padewski, prezbiter i doktor Kościoła
14 czerwca - bł. Michał Kozal, biskup i męczennik
14 czerwca - św. Metody Wyznawca, patriarcha
15 czerwca - bł. Jolanta, księżna, zakonnica
15 czerwca - św. Wit, męczennik
15 czerwca - św. Bernard, zakonnik
16 czerwca - św. Lutgarda, dziewica
17 czerwca - św. Albert Chmielowski, zakonnik
17 czerwca - św. Alina z Forest, męczennica
18 czerwca - św. Elżbieta z Schonau, dziewica i zakonnica
19 czerwca - św. Romuald z Camaldoli, opat
19 czerwca - święci męczennicy Gerwazy i Protazy
20 czerwca - bł. Benigna, dziewica i męczennica
21 czerwca - św. Alojzy Gonzaga, zakonnik
22 czerwca - święci Jan Fisher, biskup, i Tomasz More, męczennicy
22 czerwca - św. Paulin z Noli, biskup
23 czerwca - św. Józef Cafasso, prezbiter
24 czerwca - Narodzenie św. Jana Chrzciciela
25 czerwca - bł. Dorota z Mątowów, wdowa
26 czerwca - święci męczennicy Jan i Paweł
27 czerwca - św. Cyryl Aleksandryjski, biskup i doktor Kościoła
28 czerwca - św. Ireneusz, biskup i męczennik
29 czerwca - święci Apostołowie Piotr i Paweł
30 czerwca - św. Władysław, król
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony
1 lipca - św. Otton z Bambergii, biskup
2 lipca - św. Bernardyn Realino, prezbiter
3 lipca - św. Tomasz Apostoł
4 lipca - św. Elżbieta Portugalska, królowa
5 lipca - św. Antoni Maria Zaccaria, prezbiter i zakonnik
5 lipca - św. Maria Goretti, dziewica i męczennica
5 lipca - św. Atanazy z góry Athos, opat
6 lipca - bł. Maria Teresa Ledóchowska, dziewica i zakonnica
7 lipca - bł. Benedykt XI, papież
8 lipca - św. Jan z Dukli, prezbiter
8 lipca - św. Edgar Spokojny, król
9 lipca - święci męczennicy Augustyn Zhao Rong, prezbiter, i Towarzysze
9 lipca - św. Weronika Giuliani, dziewica
10 lipca - św. Antoni Peczerski, opat
11 lipca - św. Benedykt z Nursji, opat, patron Europy
12 lipca - św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik
13 lipca - święci Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy
14 lipca - św. Kamil de Lellis, prezbiter i zakonnik
14 lipca - św. Henryk
14 lipca - bł. Jakub de Voragine, biskup
15 lipca - św. Bonawentura, biskup i doktor Kościoła
16 lipca - NMP z góry Karmel - szkaplerz karmelitański
17 lipca - św. Aleksy, wyznawca
18 lipca - św. Szymon z Lipnicy, prezbiter
19 lipca - św. Makryna Młodsza
20 lipca - bł. Czesław, prezbiter
21 lipca - św. Wawrzyniec z Brindisi, prezbiter i doktor Kościoła
21 lipca - św. Apolinary, biskup i męczennik
22 lipca - św. Maria Magdalena
23 lipca - św. Brygida, zakonnica, patronka Europy
24 lipca - św. Kinga, dziewica
25 lipca - św. Jakub Starszy, Apostoł
25 lipca - św. Krzysztof, męczennik
26 lipca - święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny
27 lipca - św. Innocenty I, papież
28 lipca - św. Wiktor I, papież
29 lipca - św. Marta
30 lipca - św. Piotr Chryzolog, biskup i doktor Kościoła
31 lipca - św. Ignacy z Loyoli, prezbiter
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony
1 sierpnia - św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła
2 sierpnia - św. Euzebiusz z Vercelli, biskup
2 sierpnia - św. Piotr Julian Eymard, prezbiter
2 sierpnia - odpust Porcjunkuli
2 sierpnia - bł. Joanna z Azy, matka św. Dominika
3 sierpnia - św. Lidia
4 sierpnia - św. Jan Maria Vianney, prezbiter
5 sierpnia - św. Oswald, król
5 sierpnia - Najświętsza Maryja Panna Śnieżna
6 sierpnia - Przemienienie Pańskie
6 sierpnia - św. Oktawian, biskup
7 sierpnia - św. Sykstus II, papież i męczennik
7 sierpnia - św. Kajetan, prezbiter
7 sierpnia - bł. Edmund Bojanowski
8 sierpnia - św. Dominik Guzman, prezbiter
9 sierpnia - św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), dziewica i męczennica, patronka Europy
10 sierpnia - św. Wawrzyniec, diakon i męczennik
11 sierpnia - św. Klara, dziewica
12 sierpnia - św. Joanna Franciszka de Chantal, zakonnica
12 sierpnia - bł. Innocenty XI, papież
13 sierpnia - święci męczennicy Poncjan, papież, i Hipolit, prezbiter
13 sierpnia - św. Maksym, wyznawca
13 sierpnia - Najświętsza Maryja Panna Kalwaryjska
14 sierpnia - św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik
14 sierpnia - archikatedra w Gdańsku-Oliwie
15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
15 sierpnia - Najświętsza Maryja Panna z Rokitna
15 sierpnia - Matka Boża Zwycięska
16 sierpnia - św. Stefan Węgierski, król
16 sierpnia - św. Roch
17 sierpnia - św. Jacek, prezbiter
18 sierpnia - bł. Sancja Szymkowiak, zakonnica
18 sierpnia - św. Helena, cesarzowa
19 sierpnia - św. Jan Eudes, prezbiter
19 sierpnia - kościół katedralny w Ełku
20 sierpnia - św. Bernard, opat i doktor Kościoła
21 sierpnia - św. Pius X, papież
22 sierpnia - Najświętsza Maryja Panna Królowa
23 sierpnia - św. Róża z Limy, dziewica
24 sierpnia - św. Bartłomiej, Apostoł
25 sierpnia - św. Ludwik IX, król
25 sierpnia - św. Józef Kalasanty, prezbiter
26 sierpnia - Najświętsza Maryja Panna Częstochowska
27 sierpnia - św. Monika
28 sierpnia - św. Augustyn, biskup i doktor Kościoła
29 sierpnia - męczeństwo św. Jana Chrzciciela
30 sierpnia - św. Małgorzata Ward, męczennica
31 sierpnia - św. Józef z Arymatei
31 sierpnia - św. Nikodem
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony
1 września - bł. Bronisława, dziewica
2 września - św. Wilhelm, biskup
3 września - św. Grzegorz Wielki, papież i doktor Kościoła
4 września - błogosławione męczennice z Nowogródka - Maria Stella i Towarzyszki
4 września - św. Rozalia, dziewica
4 września - kościół katedralny w Łomży
5 września - bł. Matka Teresa z Kalkuty
5 września - św. Wiktoryn, męczennik
6 września - św. Magnus z Fussen
7 września - św. Melchior Grodziecki, prezbiter i męczennik
8 września - Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
8 września - Najświętsza Maryja Panna Gietrzwałdzka
8 września - bł. Serafina de Montefeltro
9 września - św. Piotr Klawer, prezbiter
9 września - bł. Aniela Salawa, dziewica
9 września - kościół katedralny w Gorzowie
10 września - św. Pulcheria, cesarzowa
11 września - święci męczennicy Prot i Hiacynt
12 września - Najświętsze Imię Maryi
12 września - Najświętsza Maryja Panna Piekarska
12 września - św. Gwidon z Anderlecht
13 września - św. Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła
14 września - Podwyższenie Krzyża Świętego
14 września - św. Albert, biskup
15 września - Matka Boża Bolesna
15 września - św. Katarzyna Genueńska
16 września - święci męczennicy Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup
17 września - św. Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła
17 września - bł. Zygmunt Szczęsny Feliński, biskup
18 września - św. Stanisław Kostka, zakonnik, patron Polski
19 września - św. January, biskup i męczennik
20 września - święci męczennicy Andrzej Kim Taegon, prezbiter, Paweł Chong Hasang i Towarzysze
20 września - kościół katedralny w Legnicy
21 września - św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista
22 września - św. Maurycy, męczennik
22 września - kościół katedralny w Siedlcach
23 września - św. o. Pio z Pietrelciny, prezbiter
23 września - bł. Bernardyna Maria Jabłońska, zakonnica
24 września - św. Gerard, biskup i męczennik
24 września - bł. Kolumba Gabriel, zakonnica
24 września - kościół katedralny w Bielsku-Białej
24 września - kościół katedralny w Kaliszu
25 września - bł. Władysław z Gielniowa, prezbiter
25 września - bazylika metropolitalna we Fromborku
26 września - święci męczennicy Kosma i Damian
26 września - święci męczennicy Wawrzyniec Ruiz i Towarzysze
26 września - Najświętsza Maryja Panna Leśniańska
26 września - bazylika katedralna w Kielcach
27 września - św. Wincenty a Paulo, prezbiter
28 września - św. Wacław, męczennik
29 września - święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel
29 września - bazylika katedralna diecezji warszawsko-praskiej
30 września - św. Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony
1 października - św. Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica i doktor Kościoła
2 października - świętych Aniołów Stróżów
3 października - św. Chrodegang, biskup
4 października - św. Franciszek z Asyżu
5 października - św. Faustyna Kowalska, dziewica
5 października - bazylika katedralna we Włocławku
5 października - kościół katedralny w Toruniu
6 października - św. Brunon Kartuz, opat
6 października - bł. Jakub Alojzy de San Vitores, prezbiter i męczennik
6 października - Św. Maria Franciszka od Pięciu Ran Pana Jezusa, dziewica
7 października - Najświętsza Maryja Panna Różańcowa
8 października - św. Ludwik Bertrand, prezbiter
9 października - bł. Wincenty Kadłubek, biskup
10 października - święci męczennicy Dionizy, biskup, i Towarzysze
10 października - św. Jan Leonardi, prezbiter
10 października - bł. Maria Angela Truszkowska, dziewica
10 października - święci męczennicy Daniel i Towarzysze
10 października - św. Jan z Bridlington, prezbiter
11 października - św. Aleksander Sauli, biskup
11 października - bł. Jan XXIII, papież
12 października - bł. Jan Beyzym, prezbiter
12 października - bazylika metropolitalna w Poznaniu
13 października - bł. Honorat Koźmiński, prezbiter
14 października - św. Kalikst I, papież i męczennik
14 października - św. Małgorzata Maria Alacoque, dziewica
14 października - bł. Radzim Gaudenty, biskup
14 października - bazylika katedralna w Łowiczu
15 października - św. Teresa od Jezusa, dziewica i doktor Kościoła
15 października - bazylika archikatedralna w Łodzi
16 października - św. Jadwiga Śląska
17 października - św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik
18 października - św. Łukasz, Ewangelista
19 października - święci męczennicy Jan de Brebeuf, Izaak Jogues, prezbiterzy, oraz Towarzysze
19 października - św. Paweł od Krzyża, prezbiter
20 października - św. Jan Kanty, prezbiter
21 października - bł. Jakub Strzemię, biskup
22 października - św. Donat, biskup
22 października - bazylika katedralna w Sandomierzu
22 października - bazylika katedralna w Tarnowie
23 października - św. Jan Kapistran, prezbiter
24 października - św. Antoni Maria Claret, biskup
24 października - bł. Jan Wojciech Balicki, prezbiter
25 października - święci męczennicy Chryzant i Daria
25 października - kościół katedralny w Koszalinie
26 października - święci męczennicy Lucjan i Marcjan
27 października - św. Sabina, męczennica
28 października - święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz
29 października - św. Felicjan, męczennik
29 października - bazylika metropolitalna w Częstochowie
30 października - bł. Benwenuta Bojani
30 października - kościół metropolitalny w Katowicach
31 października - św. Alfons Rodriguez
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony
1 listopada - Wszyscy Święci
2 listopada - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
3 listopada - św. Marcin de Porres, zakonnik
4 listopada - św. Karol Boromeusz, biskup
5 listopada - święci Elżbieta i Zachariasz, rodzice św. Jana Chrzciciela
6 listopada - św. Kalinik, męczennik
7 listopada - św. Willibrord, biskup
8 listopada - św. Godfryd z Amiens, biskup
8 listopada - bazylika katedralna w Płocku
9 listopada - rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej
9 listopada - bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej
10 listopada - św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła
11 listopada - św. Marcin z Tours, biskup
12 listopada - św. Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik
13 listopada - święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi męczennicy Polski
14 listopada - św. Mikołaj Tavelić, męczennik
15 listopada - św. Albert Wielki, biskup i doktor Kościoła
15 listopada - św. Leopold III
16 listopada - św. Małgorzata Szkocka
16 listopada - św. Gertruda, dziewica
16 listopada - rzymskie bazyliki świętych Apostołów Piotra i Pawła
16 listopada - NMP Ostrobramska, Matka Miłosierdzia
16 listopada - kościół metropolitalny we Wrocławiu
16 listopada - kościół katedralny w Opolu
17 listopada - św. Elżbieta Węgierska
17 listopada - św. Grzegorz Cudotwórca, biskup
17 listopada - św. Grzegorz z Tours, biskup
18 listopada - bł. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica
18 listopada - kościół katedralny w Zamościu
19 listopada - bł. Salomea, dziewica
20 listopada - św. Rafał Kalinowski, prezbiter
21 listopada - ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
22 listopada - św. Cecylia, dziewica i męczennica
23 listopada - św. Klemens I, papież i męczennik
23 listopada - św. Kolumban, opat
24 listopada - święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze
25 listopada - bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewica
25 listopada - św. Katarzyna Aleksandryjska, dziewica i męczennica
26 listopada - św. Leonard z Porto Maurizio, prezbiter
27 listopada - św. Wirgiliusz, biskup
28 listopada - św. Stefan Młodszy, męczennik
29 listopada - bł. Maria Klementyna Anuarita Nengapeta
30 listopada - św. Andrzej Apostoł
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony
1 grudnia - św. Edmund Campion, prezbiter i męczennik
2 grudnia - bł. Rafał Chyliński, prezbiter
3 grudnia - św. Franciszek Ksawery, prezbiter
4 grudnia - św. Jan Damasceński, prezbiter i doktor Kościoła
4 grudnia - św. Barbara, dziewica i męczennica
5 grudnia - św. Saba Jerozolimski, prezbiter
6 grudnia - św. Mikołaj, biskup
7 grudnia - św. Ambroży, biskup i doktor Kościoła
8 grudnia - Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
8 grudnia - św. Romaryk, opat
9 grudnia - św. Leokadia, dziewica i męczennica
9 grudnia - św. Juan Diego
10 grudnia - św. Grzegorz III, papież
11 grudnia - św. Damazy I, papież
12 grudnia - św. Finian, opat
12 grudnia - Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe
13 grudnia - św. Łucja, dziewica i męczennica
14 grudnia - św. Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła
15 grudnia - bł. Jan Karol Steeb, prezbiter
16 grudnia - św. Adelajda, cesarzowa
17 grudnia - św. Łazarz, biskup
18 grudnia - święci męczennicy Paweł Mi, Piotr Doung-Lac i Piotr Truat
19 grudnia - św. Anastazy I, papież
20 grudnia - święci Makary i Eugeniusz, prezbiterzy
21 grudnia - św. Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Kościoła
22 grudnia - św. Franciszka Ksawera Cabrini, dziewica i zakonnica
23 grudnia - św. Wiktoria, dziewica i męczennica
24 grudnia - święci Adam i Ewa, pierwsi rodzice
25 grudnia - św. Anastazja
26 grudnia - św. Szczepan, diakon i pierwszy męczennik
27 grudnia - św. Jan, Apostoł i Ewangelista
28 grudnia - święci Młodziankowie, Męczennicy
29 grudnia - św. Tomasz Becket, biskup i męczennik
30 grudnia - św. Egwin, biskup
31 grudnia - św. Katarzyna Laboure, dziewica i zakonnica
31 grudnia - św. Sylwester I, papież

Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie
Do końca Strony
x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2006
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze 
Powrót do początku strony

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!