Strona Główna

Dobroczyńcy Kościoła w Strudze i Lubominie


Historia Lubomina

Historia Strugi

Śp. ks. Eugeniusz Mitek

(ur. 17.05.1935 - zm. 12.09.2013)

ks. Eugeniusz Mitek

   Ksiądz profesor Eugeniusz Mitek urodził się w Samborze, diecezji przemyskiej 17 maja 1935r. Po II wojnie światowej, na skutek przesunięcia granicy państwowej zamieszkał z rodziną w Przemyślu. Tu ukończył szkołę podstawową i średnią. W tym czasie był ministrantem w parafii katedralnej, egzamin dojrzałości złożył w 1954r.

   Po maturze udał się do Wrocławia i rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym, świecenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu w 1959 r.

   Przez pierwsze dwa lata był wikariuszem w Wałbrzychu na Białym Kamieniu u świętego Jerzego, a później we Wrocławiu u św. Bonifacego.

   Następnie został skierowany na studia do Lublina (KUL). Studiował psychologię (uzyskał magisterium w 1964 r.), pedagogikę (uzyskał doktorat w 1970 r.). Po magisterium powrócił do Wrocławia i zajmował się duszpasterstwem ministrantów w parafii św. Bonifacego, tu prowadził eksperyment pedagogiczny, a jego wyniki posłużyły do napisania pracy doktorskiej, w tym czasie pod jego opieką było około 300 ministrantów pochodzących ze szkół podstawowych, średnich, studenci, a także młodzież pracująca.

   Po doktoracie przyjął obowiązki proboszcza we Wrocławiu w parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca przy ulicy Bujwida 51 (tutaj też znalazł miejsce ostatniego spoczynku). Funkcję tę pełnił przez pięć lat. W tym czasie rozpoczął zajęcia dydaktyczne, jako wykładowca w Pomaturalnym Studium Katechetycznym. Wykładał w Studium Katechetycznym z zakresu psychologii, katechetyki pedagogiki i historii wychowania. Jako adiunkt prowadził przy katedrze Pedagogiki i Katechetyki seminaria naukowe dla magistrantów i doktorantów. Równocześnie publikując własne artykuły pod kątem habilitacji. Kolokwium habilitacyjne złożył w Krakowie PAT (1989). W ten sposób zdobywał kolejne stopnie naukowe i stanowiska na PWT we Wrocławiu.

   Jest autorem 224 artykułów i 14 książek. Większość publikacji dotyczyła tematyki pastoralnej, najbardziej znane: „Pedagogika dla teologów” „Eucharystia w katolickim wychowaniu", „Wychowanie katolickie w szkole i w domu”, „W kręgu katolickiej pedagogiki", „Zatroskanie o prawdziwą autoedukację" i „Lektor". Jako pracownik naukowy wypromował 330 magistrów, 55 licencjuszy rzymskich, 21 doktorów. Przez całe życie starał się łączyć pracę z wolą Bożą. Pracę duszpasterską godził z pracą naukową. Przez 30 lat prowadził kursy lektorskie dla ministrantów miasta Wrocławia i wypromował ponad 1200 lektorów. Był katechetą w szkołach podstawowych i średnich, wykładowcą w Studium Katechetycznym we Wrocławiu i Wałbrzychu, w Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym, a także w Wyższej Szkole Wojskowej.

   Otrzymał tytuł Kapelana Honorowego Jana Pawła II (1990), medale za zasługi dla rozwoju! działalności PWT (2003), Polskiego Towarzystwa imienia Janusza Korczaka w Warszawie (2006) oraz różne dyplomy.

   Ks. Eugeniusz Mitek ufundował dokończenie budowy Plebanii w Strudze a także bardzo nam pomógł, w remoncie Kościoła Stróżańskiego.

   Błogosławiona Aniela Salawa, służąca krakowska, tak zapisała w swoim Dzienniczku: „Boże! żyję, bo każesz, umrę, bo muszę, zbaw mnie, bo możesz". I o to zbawienie módlmy się, dla naszego profesora, wykładowcy, kapłana, nauczyciela, wychowawcy, przyjaciela...

Powrót do początku strony

Śp. Jan Czajkowski

(ur. 21.03.1934 - zm. 07.04.2001)

   Kiedy w roku 1977 odbył się remont kościoła i wieży w Strudze, Pan Jan Czajkowski wykonywał prace remontowe. W tym czasie proboszczem parafii Szczawno-Zdrój był Ks. Prałat Alojzy Szmidt a wikariuszami Ks. Aleksander Radecki - opiekun kościoła w Strudze i Ks. Romuald Brudnowski - opiekun kościoła w Lubominie.

   Inicjatorem prac remontowych był Ks. Aleksander i Ks. Romuald, którzy potrafili zachęcić parafian do prac na rzecz kościoła.

   Były to trudne czasy na remonty obiektów sakralnych, brak było materiałów budowlanych ale dzięki wielkiemu zaangażowaniu księży, parafian i Pana Jana prace te mogły być wykonane.

   Przy wszystkich podejmowanych pracach towarzyszyły zawsze: humor radość i wesoła atmosfera.

   W czasie remontu w wieży przy kościele znaleziono pamiątkowe zapiski.*

   Przez wiele lat Pan Czajkowski był oddany pracom związanym z kościołami w Szczawnie, Strudze i Lubominie. Księża i znajomi nazywali Pana Jana "prezesem".

---
* Chodzi tu o "Wiadomość o Katolickim Kościele i o losach Gminy Adelsbach od roku 1539 do roku 1776", oraz o inne niezachowane pamiątki.
   Powrót do początku strony


Śp.  Tadeusz Kalicki

(zm. 23.10.2011)

Tadeusz Kalicki

   Pan Tadeusz  przez wiele lat sprawował funkcję wiceprezesa i członka Zarządu  Oddziału PTTK. Jednak największe zasługi położył w ratowanie i renowację jednego z najpiękniejszych zamków w Polsce - Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte dzięki jego zabiegom w pozyskiwaniu funduszy sprawiły, że obiekt w dalszym ciągu może służyć turystom.

   Odszedł na wieczną wędrówkę Człowiek ogromnej życzliwości dla ludzi,   odszedł wielki entuzjasta i popularyzator Regionu  Wałbrzyskiego aktywny uczestnik ochrony zabytków,    autor licznych publikacji popularyzujących  Ziemię Wałbrzyską, przewodnik, przodownik turystyki pieszej i górskiej - niektóre z tych materiałów, ofiarował na własność naszej Parafii. 

x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2013
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze 
Powrót do początku strony

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!