Strona Główna

KATECHIZM
MODLITEWNIK

ROK KOŚCIELNY
ŚWIĘCI NA KAŻDY DZIEŃ - NAUKA KOŚCIOŁA
ŚWIĘCI PATRONI W RÓŻNYCH POTRZEBACH
NAUKA KOŚCIOŁA O ODPUSTACH - SPOSÓB ICH POZYSKANIA
HISTORIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
 

NAJWAŻNIEJSZE WIADOMOŚCI KATECHIZMOWE

(Ta część obowiązuje nasze Dzieci Pierwszokomunijne)

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI

"Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze
wszystkich sił swoich" .
"A bliźniego swego jak siebie samego."

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie Chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo

TRZY CNOTY BOSKIE

1. Wiara
2. Nadzieja
3. Miłość

Powrót do początku strony

KRÓTKI KATECHIZM


* Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.

* Ile jest Osób Boskich?
Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

* Jak nazywamy jednego Boga w trzech Osobach?
Jednego Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

* Kogo Pan Bóg stworzył w niebie?
W niebie Pan Bóg stworzył aniołów.

* Jak nazywamy aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi?
Aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi, nazywamy Aniołami Stróżami.

* Kto to jest człowiek?
Człowiek jest to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.

* Na co Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

* Jak nazywa się grzech, który popełnili pierwsi rodzice ?
Grzech, który popełnili pierwsi rodzice, nazywa się grzechem pierworodnym i ten grzech przeszedł na wszystkich ludzi.

* Co utracili przez grzech pierworodny pierwsi rodzice i wszyscy ludzie?
Przez grzech pierworodny pierwsi rodzice i wszyscy ludzie utracili łaskę uświęcającą, a tym samym prawo do nieba. Ponadto utracili jeszcze i inne dary Boże: odtąd musieli ciężko pracować, cierpieć, chorować i umierać, rozum został przyćmiony, a wola stała się skłonniejsza do złego.

* Kogo Pan Bóg obiecał zesłać na ziemię dla zbawienia ludzi?
Pan Bóg obiecał zesłać na ziemię swego Syna dla zbawienia ludzi.

* Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

* Przez co Pan Jezus odkupił ludzi?
Pan Jezus odkupił ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.

* Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

* Co to jest Kościół katolicki czyli powszechny?
Kościół katolicki czyli powszechny, jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod najwyższą władzą  Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych Sakramentów świętych.

* Co to jest grzech?
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

* Co to jest grzech ciężki czyli śmiertelny?
Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.

* Co to jest grzech lekki czyli powszedni?
Grzech lekki czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy, lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadome i dobrowolne.

* Co traci człowiek przez grzech ciężki?
Przez grzech ciężki traci człowiek łaskę uświęcającą.

Powrót do początku strony
* Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

* Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

* Kto nam wysłużył łaskę Bożą?
Łaskę Bożą wysłużył nam Pan Jezus przez śmierć na krzyżu.

* Co to jest Sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

* Co to jest Najświętszy Sakrament? .
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

* Kiedy ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?
Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

* Co to jest Msza święta?
Msza święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swemu Ojcu.

* Co to jest Komunia święta?
Komunia święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Wierni przyjmują Komunię świętą pod postacią chleba, a w niektórych wypadkach, za zezwoleniem Księdza Biskupa także pod postacią wina.

* Co to jest Pokuta?
Pokuta jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po Chrzcie popełnione.

* Kiedy Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty?
Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty w dniu Zmartwychwstania, gdy powiedział do Apostołów: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

* Ile warunków trzeba wypełnić w Sakramencie Pokuty, aby otrzymać odpuszczenie grzechów?

Aby otrzymać odpuszczenie grzechów w Sakramencie Pokuty, trzeba wypełnić pięć następujących warunków:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Spowiedź szczera
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

* Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?
Rzeczy ostateczne człowieka są następujące:
1. Śmierć
2. Sąd Boży
3. Niebo lub piekło
* Co to jest śmierć?
Śmierć jest to rozłączenie się duszy z ciałem.

* Dokąd idzie dusza po śmierci?
Dusza po śmierci idzie na Sąd Boży, a później idzie albo do nieba, albo do czyśćca, albo do piekła.

* Co to jest niebo?
Niebo jest to miejsce wiecznej szczęśliwości.

* Co to jest czyściec?
Czyściec jest to miejsce kary doczesnej po śmierci.

* Co to jest piekło?
Piekło jest to miejsce wiecznej kary.

Ksiądz zapyta nas zapewne  także o modlitwę: "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" i modlitwę "Wierzę w Boga".

Powrót do początku strony

DODATKOWE PYTANIA DOTYCZĄCE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA


* Co to jest Bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

* Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?
Innymi nazwami są:
a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,
b) sakrament Ducha Świętego, bo On w, tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

* Co oznacza słowo "Bierzmowanie"?
Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas we wierze.

* Ile razy można przyjąć sakrament Bierzmowania?
Przyjmujemy go jeden raz w życiu ponieważ raz na zawsze "wyciska" na nas znamię świadka Chrystusowego.

* Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?
Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, Przetwarzanie świata) przez sakrament Bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla kościoła) i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

* Jakich łask udziela Bierzmowanie?
- pomnaża łaskę uświęcającą
- wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,
- daje Siedem darów Ducha Świętego.
- daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

* Wymień 7 Darów Ducha Świętego:
1) Dar mądrości
2) Dar rozumu
3) Dar rady
4) Dar męstwa
5) Dar umiejętności
6) Dar pobożności         
7) Dar bojaźni Bożej.

* Co to znaczy bronić swojej wiary?
Bronić swojej wiary tzn.:
a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty
b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć,
c) nie dawać złym życiem powodów do ataków na wiarę.

* Co to znaczy żyć według wiary?
Żyć według wiary tzn.:
a) zachowywać na co dzień wszystkie przykazania,
b) spełniać solidnie swoje obowiązki
c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.
d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

* Przez co mamy pogłębiać wiarę?
a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.
b) częstą spowiedź i Komunię św.
c) systematyczną katechizację d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich
e) przez życie na co dzień wiarą

* Przez co człowiek może utracić wiarę?
Człowiek może utracić wiarę przez
a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej
b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.
c) lekceważenie przykazań Bożych.

* Jak należy się przygotować do Sakramentu Bierzmowania?
1) modlić się o Dary Ducha Świętego,
2) poznać najważniejsze prawdy wiary,
3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość,
4) wybrać sobie patrona,
5) poprosić świadka do bierzmowania,
6) oczyścić duszę z grzechów.

* Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?
Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

* Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu Bierzmowania?
a) włożenie rąk przez ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha św.,
b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: "przyjmij znamię daru Ducha Świętego"

* Co to jest Krzyżmo św.?
Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. Biskupa w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).
x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2013
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze 
Powrót do początku strony

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!