Strona Główna

MODLITEWNIK
KATECHIZM

Modlitewnik Parafialny

PACIERZ
LITANIA LORETAŃTSKA DO NAJŚW. MARYI PANNY
LITANIA DO SERCA PANA JEZUSA
LITANIA DO ŚW. JÓZEFA
GODZINKI
GORZKIE ŻALE
NIESZPORY

ROK KOŚCIELNY
ŚWIĘCI NA KAŻDY DZIEŃ - NAUKA KOŚCIOŁA
ŚWIĘCI PATRONI W RÓŻNYCH POTRZEBACH
NAUKA KOŚCIOŁA O ODPUSTACH - SPOSÓB ICH POZYSKANIA
HISTORIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

PACIERZ

ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO
 
W imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.
 
MODLITWA PAŃSKA
 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje.
Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie
tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale
nas zbaw ode złego. Amen.
PATER NOSTER
 
Pater noster, qui es in caelis:
Sanctificetur nomen tuum:
Adveniat regnum tuum; Fiat voluntas
tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie:
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos a malo.
Amen.
 


POZDROWIENIE ANIELSKIE
 
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota
Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
AVE MARIA
 
Ave Maria,gratia plena
Dominus Tecum,
benedicta Tu in mulieribus et benedictus
fructus ventri Tui Jesus.
 
Sancta Maria Mater Dei,
ora pro nobis pecatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
 

 
SKŁAD APOSTOLSKI
 
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan,
umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia
zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy
Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić
żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty
Kościół powszechny, Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.
 
MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
 
Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego
i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen.
 
MODLITWY ŚWIĘTEGO BERNARDA
 
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Powrót do początku strony

UWIELBIENIE TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na
początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
 
AKTY STRZELISTE
 
AKT WIARY
 
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy,
Wierzę, coś objawił, Boże
Twe słowo mylić nie może.
 
AKT NADZIEI
 
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny,
Dasz mi grzechów odpuszczenie
Łaskę i wieczne zbawienie
 
AKT MIŁOŚCI
 
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.
 
AKT ŻALU
 
Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu.
 
MODLITWA PRZED NAUKĄ RELIGII
 
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze,
dodaj nam zdolności i ochoty, aby ta nauka była dla nas
pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
 
MODLITWA PO NAUCE RELIGII
 
Dzięki Ci, Boże za światłość tej nauki. Pragniemy,
abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę
Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa Pana nasze-
go. Amen.
 
MODLITWA PRZED JEDZENIEM
 
Pobłogosław, Boże nas i te dary, które z Twojej dobroci
spożywać będziemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
 
MODLITWA PO JEDZENIU
 
Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z Twojej
łaskawości spożyli. Który żyjesz i królujesz na* wieki
wieków. Amen.

Powrót do początku strony

LITANIA LORETAŃTSKA DO NAJŚW. MARYI PANNY

 
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boźe,   zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo,   módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko Dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa, 
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,  
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza,
Bramo niebieska 
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Powrót do początku strony

LITANIA DO SERCA PANA JEZUSA

 
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojczc z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki - Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  Zmiłuj się nad nami.
 
K.: Jezu, cichy i pokornego serca.
W.: Uczyń serca nasze według serca Twego.
 
Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W.: Amen.
Powrót do początku strony

LITANIA DO ŚW. JÓZEFA

(do prywatnego odmawiania)
 
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
 
Święta Maryjo - módl się za nami.
Święty Józefie - módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida - módl się za nami.
Światło Patriarchów - módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy - módl się za nami.
Przeczysty Stróżu Dziewicy - módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego - módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa - módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny - módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy - módl się za nami.
Józefie najczystszy - módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy - módl się za nami.
Józefie najmężniejszy - módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy - módl się za nami.
Józefie najwierniejszy - módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwopści - módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa - módl się za nami.
Wzorze pracujących - módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego - módl się za nami.
Opiekunie dziewic - módl się za nami.
Podporo rodzin - módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych - módl się za nami.
Nadziejo chorych - módl się za nami.
Patronie umierających - módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych - módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego - módl się za nami.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.
 
Ustanowił go Panem domu swego.
I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
 
Módlmy się: Boże, który w niewysłowionej Opatrzności raczyłeś wybrać świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy Go na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Powrót do początku strony

GODZINKI

O NIEPOKALANYM POCZĘCIU

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 
 
Na Jutrznię
 
1. Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę świętą, zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, - a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu - I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak było na początku, i zawsze, i ninie - Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.
 
Hymn
 
1. Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowa, - Witaj Panno nad panny, gwiazdo porankowa.
2. Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, - Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas złości.
3. Ciebie Monarcha wieczny od wieków Swojemu - Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;
4. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste, - I powietrze, i wody stworzył przeźroczyste.
5. Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił Sobie, - Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.
 
P. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
W. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku Swego.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 
  Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia Swego i uproś  nam u Syna Swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej Jedyny Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
 
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
 
Na Prymę
 
1. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, - a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu - I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak było na początku, i zawsze, i ninie - Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.
 
Hymn
 
1. Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony, - Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
2. Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, - Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.
3. Tyś matką wszech żyjących, Tyś jest świętych drzwiami, - Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.
4. Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, - Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.
Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.
 
P. Sam ją stworzył w Duchu Świętym,
W. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
 
Na Tercję
 
1. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, - a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu - I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak było na początku, i zawsze, i ninie - Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.
 
Hymn
 
1. Witaj, Arko przymierza, tronie Salomona,- Tęczo, wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
2. Tyś krzak Mojżeszów, boskim ogniem gorejąca, - Tyś różdżka Aronowa, śliczny kwiat rodząca.
3. Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona, - Tyś niezwyciężonego, plastr miodu Samsona.
4. Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy - Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
5. Który Ciebie za Matkę obierając Sobie, - Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.
Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.
 
P. Ja mieszkam na wysokościach,
W. I tron mój w słupie obłoku.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
 
Na Sekstę
 
1. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, - a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu - I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak było na początku, i zawsze, i ninie - Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.
 
Hymn
 
1. Witaj, świątynio Boga w Trójcy jedynego, - Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
2. Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności, - O palmo cierpliwości, o cedrze czystości.
3. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, - Święta i pierworodną zmazą niedotkniona.
4. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona, - Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.
Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.
 
P. Jak lilija między cierniem,
W. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
 
Na Nonę
 
1. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, - a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu - I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak było na początku, i zawsze, i ninie - Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.
 
Hymn
 
1. Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona - Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.
2. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, - Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
3. O mężna  białogłowo, Judyt wojująca, - Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
4. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, - Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.
Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.
 
P. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja,
W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Nieszpory
 
1. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, - a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu - I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak było na początku, i zawsze, i ninie - Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.
 
Hymn
 
1. Witaj, światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało, - Z Ciebie Słowo przedwieczne w ciało się przybrało;
2. Aby człowiek z padołu powstał wywyższony, - Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
3. Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje, - W poczęciu Swym, jak złota zorza światłem sieje.
4. Między cierniem lilia kruszy łeb smokowi, - Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.
Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.
 
P. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca.
W. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
 
Na Kompletę
 
1. Niech nas Syn Twój, o Pani, do Siebie nawróci, - A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.
2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, - a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu - I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak było na początku, i zawsze, i ninie - Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.
 
Hymn
 
1. Witaj, Matko szlachetna, w panieńskiej czystości, - Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
2. Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie, - Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.
3. O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących, -  O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących! -
4. Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie, - Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.
 
P. Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,
W. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
 
Ofiarowanie Godzinek
 
1. Z pokłonem, Panno święta, ofiarujem Tobie - Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;
2. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, - A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.
 
Antyfona:
 
Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.
P. W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.
 
  Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny godny Synowi Swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do Siebie dozwolił, Przez tegoż Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen
Powrót do początku strony

GORZKIE ŻALE

 
Pobudka
 
1. Gorzkie żale przybywajcie, * Serca nasze przenikajcie,
2. Rozpłyńcie się, me źrenice, * Toczcie smutnych łez krynice.
3. Słońce, gwiazdy omdlewają, * Żałobą się pokrywają.
4. Płaczą rzewnie Aniołowie, * A któż -żałość ich wypowie?
5. Opoki się twarde krają, * Z grobów umarli powstają.
6. Cóż jest, pytam, co się dzieje? * Wszystko stworzenie truchleje!
7. Na ból męki Chrystusowej * Żal przejmuje bez wymowy.
8. Uderz, Jezu, bez odwłoki * W twarde serc naszych opoki!
9. Jezu mój, we krwi ran swoich * Obmyj duszę z grzechów moich!
10. Upał serca swego chłodzę, * Gdy w przepaść męki Twej wchodzę.
 
CZĘŚĆ 1
 
WSTĘP
 
Z pomocą łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Ofiarujemy je Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego Majestatu, pokornie Mu dziękując za tę wielką i niepojętą miłość ku ludziom, że raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutną mękę i podjął śmierć krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, oraz tych Świętych, którzy wyróżniali się nabożeństwem do męki zbawczej Chrystusa.
 
W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał - od modlitwy w Ogrójcu, aż do niesłusznego oskarżenia przed sądem. Te cierpienia znieważonego i zelżonego Pana naszego, bolejącego za nas, ofiarujemy Bogu za święty Kościół katolicki, za najwyższego Pasterza i całe duchowieństwo. Ponadto ofiarujemy je za tych, dla których "krzyż jest głupstwem" i za wszystkich niewierzących, aby Bóg dał im łaskę nawrócenia.
 
 
HYMN
 
1. Żal duszę ściska, serce boleść czuje, * Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje, * Klęczy w Ogrojcu, gdy krwawy pot leje, * Me serce mdleje.
2. Pana świętości uczeń zły całuje, * Żołnierz okrutny powrózmi krępuje! * Jezus tym więzom dla nas się poddaje, * Na śmierć wydaje.
3. Bije, popycha tłum nieposkromiony, * Nielitościwie z tej i owej strony, * Za włosy targa, znosi w cierpliwości, * Król z wysokości.
4. Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta, * Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta; * Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie, * Serca kochanie.
5. Oby się serce we łzy rozpływało, * Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! * Żal mi, ach żal mi, ciężkich moich złości, * Dla Twej miłości!
 
LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM
 
1. Jezu, na zabicie okrutne, Cichy Baranku od wrogów szukany, * Jezu mój kochany!
2. Jezu, za trzydzieści srebrników * Od niewdzięcznego ucznia zaprzedany, * Jezu mój kochany!
3. Jezu, w ciężkim smutku żałością, * Jakoś sam wyznał, przed śmiercią nękany, * Jezu mój kochany!
4. Jezu, na modlitwie w Ogrojcu, * Strumieniem potu krwawego zalany, * Jezu mój kochany!
5. Jezu, całowaniem zdradliwym * Od niegodnego Judasza wydany, * Jezu mój kochany!
6. Jezu, powrozami grubymi * Od swawolnego żołdactwa związany, * Jezu mój kochany!
7. Jezu, od pospólstwa zelżywie * Przed Annaszowym sądem znieważany, * Jezu mój kochany!
8. Jezu, przez ulice sromotnie * Przed sąd Kajfasza za włosy targany, * Jezu mój kochany!
9. Jezu, od Malchusa srogiego * Ręką zbrodniczą wypoliczkowany, * Jezu mój kochany!
10. Jezu, od fałszywych dwóch świadków * Za zwodziciela niesłusznie podany, * Jezu mój kochany!
Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, * dla nas zelżony i pohańbiony! * Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! Boże nieskończony!
 
ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ
 
1. Ach! Ja matka tak żałosna! * Boleść mnie ściska nieznośna * Miecz me serce przenika.
2. Czemuś Matko ukochana, * Ciężko na sercu stroskana? * Czemu wszystka truchlejesz?
3. Co mnie pytasz, wszystkam w mdłości, * Mówić nie mogę z żałości, * Krew mi serce zalewa.
4. Powiedz mi, o Panno moja, * Czemu blednieje twarz Twoja? * Czemu gorzkie łzy lejesz?
5. Widzę, że Syn ukochany, * W Ogrojcu cały zalany * Potu krwawym potokiem.
6. O Matko, źródło miłości, * Niech czuję gwałt Twej żałości! * Dozwól mi z sobą płakać!
 
CZĘŚĆ 2
 
W drugiej części będziemy rozważali wszystko, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego oskarżenia przed sądem, do okrutnego cierniem ukoronowania. Rany zaś i zniewagi cierpiącego Jezusa ofiarujemy Bogu, prosząc Go o pomyślność dla naszej Ojczyzny, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów i oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, szczególnie chorób, głodu, ognia i wojny.
 
HYMN
 
1. Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje, * Jako dla ciebie sobie nie folguje. * Przecie Go bardziej, ni katowska, dręczy, * Złość twoja męczy.
2. Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia, * Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia; * Dla białej szaty, którą jest odziany, * Głupim nazwany.
3. Za moje złości grzbiet srodze biczują; * Pójdźmy, grzesznicy, oto nam gotują, * Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody * Zdrój żywej wody.
4. Pycha światowa niechaj, co chce wróży, * Co na swe skronie wije wieniec z róży, * W szkarłat na pośmiech cierniem Król zraniony * Jest ozdobiony!
5. Oby się serce we łzy rozpływało, * Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! * Żal mi, ach, żal mi, ciężkich moich złości, * Dla Twej miłości!
 
LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM
 
1. Jezu, od pospólstwa niewinnie, * Jako łotr godzien śmierci obwołany, * Jezu mój kochany!
2. Jezu, od złośliwych morderców * Po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany, * Jezu mój kochany!
3. Jezu, pod przysięgą od Piotra * Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany, * Jezu mój kochany!
4. Jezu, od okrutnych oprawców, * Na sąd Piłata, jak zbójca szarpany, * Jezu mój kochany!
5. Jezu, od Heroda i dworzan, * Królu niebieski, zelżywie wyśmiany, * Jezu mój kochany!
6. Jezu, w białą szatę szydersko * Na większy pośmiech i hańbę ubrany, * Jezu mój kochany!
7. Jezu, u kamiennego słupa * Niemiłosiernie biczmi wysmagany, * Jezu mój kochany!
8. Jezu, przez szyderstwo okrutne * Cierniowym wieńcem ukoronowany, * Jezu mój kochany!
9. Jezu, od żołnierzy niegodnie * Na pośmiewisko purpurą odziany, * Jezu mój kochany!
10. Jezu, trzciną po głowie bity, * Królu boleści, przez lud wyszydzany, * Jezu mój kochany!
Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, * Dla nas zelżony, wszystek skrwawiony, * Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! Boże nieskończony!
 
ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ
 
1. Ach, widzę Syna mojego * Przy słupie obnażonego, * Rózgami zsieczonego!
2. Święta Panno, uproś dla mnie, * Bym ran Syna Twego znamię * Miał na sercu wyryte!
3. Ach, widzę jako niezmiernie * Ostre głowę ranią ciernie! * Dusza moja ustaje!
4. O Maryjo, Syna swego, * Ostrym cierniem zranionego, * Podzielże ze mną mękę!
5. Obym ja, Matka strapiona * Mogła na swoje ramiona * Złożyć krzyż Twój, Synu mój!
6. Proszę, o Panno jedyna, * Niechaj krzyż Twojego Syna * Zawsze w sercu swym noszę!
 
CZĘŚĆ 3
 
W ostatniej, trzeciej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania cierniem, aż do skonania na krzyżu. Cierpienia, jakie Mu sprawiły bluźnierstwa i zniewagi, ofiarujemy za grzeszników trwających w uporze, prosząc, by Zbawiciel pobudził ich zbłąkane serca do pokuty i prawdziwej poprawy życia. Ofiarujemy je też za dusze w czyśćcu cierpiące, aby Jezus litościwy uwolnił je od męki swoją świętą Krwią. Prosimy również, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe wytrwanie w łasce Bożej.
 
HYMN
 
1. Duszo oziębła, czemu nie gorejesz? * Serce me, czemu całe nie truchlejesz? * Toczy twój Jezus z ognistej miłości * Krew w obfitości.
2. Ogień miłości, gdy Go tak rozpala, * Sromotne drzewo na ramiona zwala; * Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, * Jęczy i stęka.
3. Okrutnym katom posłuszny się staje, * Ręce i nogi przebić sobie daje, * Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi * Nasz Zbawca drogi!
4. O słodkie drzewo, spuśćże nam już Ciało, * Aby na tobie dłużej nie wisiało! * My je uczciwie w grobie położymy, * Płacz uczynimy.
5. Oby się serce we łzy rozpływało, * Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! * Żal mi, ach, żal mi, ciężkich moich złości, * Dla Twej miłości!
6. Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności, * Za Twe obelgi, męki, zelżywości, * Któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, * Cierpiał bez winy!
 
LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM
 
1. Jezu, od pospólstwa niezbożnie, * Jako złoczyńca z łotry porównany, * Jezu mój kochany!
2. Jezu, przez Piłata niesłusznie * Na śmierć krzyżową za ludzi skazany, * Jezu mój kochany!
3. Jezu, srogim krzyża ciężarem * Na kalwaryjskiej drodze zmordowany, * Jezu mój kochany!
4. Jezu, do sromotnego drzewa * Przytępionymi gwoźdźmi przykowany, * Jezu mój kochany!
5. Jezu, jawnie pośród dwu łotrów * Na drzewie hańby ukrzyżowany, * Jezu mój kochany!
6. Jezu, od stojących wokoło * I przechodzących, szyderczo wyśmiany, * Jezu mój kochany!
7. Jezu, bluźnierstwami przez złego, * Współwiszącego łotra wyszydzany, * Jezu mój kochany!
8. Jezu, gorzką żółcią i octem * W wielkim pragnieniu swoim napawany, * Jezu mój kochany!
9. Jezu, w swej miłości niezmiernej * Jeszcze po śmierci włócznią przeorany, * Jezu mój kochany!
10. Jezu, od Józefa uczciwie * I Nikodema w grobie pochowany, * Jezu mój kochany!
Bądź pozdrowiony! Bądź pochwalony! * Dla nas zmęczony i krwią zbroczony, * Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! Boże nieskończony!
 
ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ
 
1. Ach, Ja Matka boleściwa, * Pod krzyżem stoję smutliwa, * Serce żałość przejmuje.
2. O Matko, niechaj prawdziwie, * Patrząc na krzyż żałośliwie, * Płaczę z Tobą rzewliwie.
3. Jużci, już moje Kochanie * Gotuje się na skonanie! * Toć i ja z Nim umieram!
4. Pragnę, Matko, zostać z Tobą, * Dzielić się Twoją żałobą * Śmierci Syna Twojego.
5. Zamknął słodką Jezus mowę, * Już ku ziemi skłania głowę, * Żegna już Matkę swoją!
6. O Maryjo, Ciebie proszę, * Niech Jezusa rany noszę * I serdecznie rozważam.
Powrót do początku strony

NIESZPORY NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Wersja Tradycyjna
 
1. BOŻE, WEJRZYJ KU WSPOMOŻENIU MEMU * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, * Jak była na
początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.(Alleluja).
 
HYMN
 
1. JUŻ SŁOŃCE SCHODZI OGNISTE; Ty Jedność Światło wieczyste, * W sercach naszych, Trójco Święta * Rozlej miłość niepojętą.
2. Ciebie my z rana wielbimy, * Ciebie wieczorem prosimy, * racz to sprawić, byśmy Ciebie * z świętymi chwalili w niebie.
3. Ojcu razem i Synowi, * Świętemu także Duchowi, * jak była, tak niechaj wszędzie, * wieczna chwała zawsze będzie. Amen
 
LUB:
 
1. STWÓRCO ŚWIATŁOŚCI NAJLEPSZY, * Coś dzienne światło zapalił * I w blasku nowej światłości * Nadałeś światu początek.
2. Złączyłeś ranek z wieczorem * I dniem je nazwać kazałeś: * Gdy nocy ciemnośćzapada, * Wysłuchaj prośby błagalne
3. By dusza winą skalana * Nie poszła nagle w zaświaty, * Ni9e myśląc o tym, co wieczne, * Szukając złudnych rozkoszy
4. Do bram niebeiskich niech puka, * I weźmie życia nagrodę; * Przewinień wszelkich się strzeżmy, * Wciąż nośmy Boga w swym sercu!
5.O, spraw to, Ojcze najlepszy * I równy z Ojcem, Ty, Synu * Co z Duchem, Dawcą radości, * Chwalebnie władasz przez wieki. Amen
 
PSALM 110
 
1. RZEKŁ PAN DO PANA MEGO ŁASKAWYM swym głosem, * Siądź mi przy boku prawym.
2. Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi, * dam za podnóżek pod Twoje nogi.
3. Berło Twej mocy wydam z Syjonu, * świat cały padnie u Twego tronu.
4. A Ty używać będziesz praw swoich, * wśród nieprzyjaciół panując Twoich.
5. Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, * przy Tobie lud Twój w jasności stanie.
6. Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, * Ciebie z wnętrzności moich wydałem.
7. Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa, * danego nigdy nie cofnie słowa.
8. Ty jesteś kapłan do końca wieka, * według obrządku Melchizedeka.
9. Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, * w dzień gniewu swego zetrze tyrany.
10. Sąd swój rozciągnie po całym świecie, * i nieposłuszne narody zgniecie.
11. Pyszną na ziemi głowę poniży, * która mu Jego chwale ubliży.
12. Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, * dlatego głowę wzniesie na wieki.
13. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
14. Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
 
PSALM 111
 
1. CAŁYM CIĘ SERCEM CHWALIĆ BĘDĘ, PANIE, * Gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie.
2. Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba, * którymi władnie, jak Mu się podoba.
3. Co pocznie, wszystko pełne jest zacności, * pełen uwielbień. Wiek sprawiedliwości.
4. Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi * wieczną pamiątkę sprawi cudy swymi.
5. Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny; * karmi i hojnie bogaci lud wierny.
6. Stateczny w słowie, co raz postanowił, * wiecznymi czasy tego nie odmówił.
7. Moc swą okazał, gdy wygnał pogany, * a ten kraj synom Izraela dany.
8. Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane, * a zaś słusznością prawa prostowane.
9. Te się na wieki żadnych lat nie boją, * bo na słuszności i na prawdzie stoją.
10. Pan sługi Swoje z niewoli wybawił * i dla nich wieczny testament zostawił.
11 Imię ma straszne i pełne świętości, * a bojaźń Boża początkiem mądrości.
12. Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi, * będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.
13. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
14. Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
 
PSALM 112
 
1. SZCZĘŚLIWY I NIE ZNA KAŹNI, * Kto w Pańskiej żyje bojaźni.
2. Najmilsza jemu jest droga, * iść według przykazań Boga.
3. Krew jego zacna na ziemi * porówna zawżdy z możnymi.
4. Ród się cnotliwych rozpleni, * i będą błogosławieni.
5. Dom jego będzie obfity, * w zbiory i trwałe zaszczyty.
6. A cześć poczciwego człeka, * pójdzie od wieka do wieka.
7. Niechaj noc zaćmi mgły swymi, * światło jest nad cnotliwymi.
8. Zawsze im Pan jest życzliwy, * litosny i sprawiedliwy.
9. Człek miły pełen wesela, * gdy drugim z swego udziela.
10. W słowie się swoim tak rządzi, * że co wyrzecze, nie zbłądzi.
11. Ludzka pamięć jego sprawy * uwieczni: Był to mą prawy.
12. I zły go język nie trwoży, * bezpieczny w nadziei Bożej.
13. Stateczność jego cnej duszy * żadną się rzeczą nie wzruszy.
14. Wydoła złej chwili snadnie, * a nieprzyjaciel upadnie.
15. Rozsypał swoje szczodroty * Na wdowy, biedne sieroty.
16. Przeto uczynnością słynie, * i chwała Jego nie zginie.
17. Zły, na to patrząc, boleje, * zgrzyta, z zazdrości sinieje.
18. Taki, co w głowie uradzi, * do skutku nie doprowadzi.
19. Chwała Ojcu i Synowi, * oraz Świętemu Duchowi.
20. Jak na początku tak i ninie, * i na wieki niechaj słynie.
 
PSALM 117
 
1. BOGA NASZEGO, CHWALCIE WSZYSTKIE ZIEMIE, * Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię. * Bo litość Jego nad nami stwierdzona, * A prawda
Pańska wiecznie uiszczona.
2. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemy, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, * Jak była na początku tak i ninie, * I na wieki niechaj zawsze słynie
 
SŁOWO BOŻE
 
Można przeczytać urywek z drugiego czytania niedzieli bieżącej lub przypadającej uroczystości czy święta
 
KANTYK NAJŚW. MARYI PANNY - MAGNIFICAT
 
1. UWIELBIAJ, DUSZO MOJA, SŁAWĘ PANA MEGO, * Chwała Boga, Stworzyciela, tak bardzo dobrego.
2. Bóg mój zbawienie moje jedyna otucha, * Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha
3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, * łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, * odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, * którego moc przedziwna, święte imię Jego.
6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, * bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
7. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, * rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, * wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, * bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.
10. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego, * wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
11. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym: * Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
12. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu, * Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
13. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, * teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.
 
1. WIELBIJ DUSZO MOJA PANA, * Któraś od Niego wybrana, * I wesel się w Bogu swoim, * Co jest Zbawicielem moim.
2. Wejrzał On z swojej stolicy, * na pokorę służebnicy * i po wszystkie wieki czczoną, * chce ją mieć błogosławioną.
3. Moc najwyższa mnie wsławiła, * kiedy dla mnie uczyniła, * cuda nigdy niepojęte, * której imię zawsze święte.
4. A litość od pokolenia, * do pokoleń i zbawienia, * tych, co się Boga lękają * i Panem Go swym uznają.
5. Wszechmocny Pan, nieśmiertelną, * moc okazał swoją dzielną, * gdy myśli pysznych rozprószył, * i dumne serca pokruszył.
6. Bohaterów dumno mężnych, * gdy strącił z tronów potężnych. * a pokornych wyprowadził * i na tronach ich osadził.
7. Gdy ubogich bogactwami, * dom napełnił i skarbami. * A pogardził bogatymi * i zrównał ich z ubogimi.
8. Sługę swego, kiedy w stałą, * wziął opiekę swą wspaniałą, * Izraela miłosierny, * Bóg w przymierzach swoich wierny.
9. Które z naszymi przodkami, * Abrahama potomkami, * uczynił i zawarł stałe * i na wieki wiecznie trwałe.
10. Chwała Ojcu i Synowi, * Świętemu także Duchowi * niech będzie wszędzie stateczna, * teraz i na wieki wieczna.


 
x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2013
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze 
Powrót do początku strony

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!